Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  26.04.2016р. Річний звіт емітента за 2015 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Шишков Станiслав Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33718227

4. Місцезнаходження

м. Київ , -, 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9А

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)537-62-12 (044)537-62-12

6. Електронна поштова адреса

se_perspektiva@fbp.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2016

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://fb_perspektiva.proemitent.info

в мережі Інтернет

26.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

у пункту 1 емiтент як акцiонерне товариство не заповнює iнформацiю про органи управлiння
п.3 Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб
п. 4 У Емiтента не призначено корпоративного секретаря
п.5. Емiтент не користується послугами рейтингового агенства
п.7 пп.2 посадовi особи акцiями емiтента не володiють
п. 10 Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не сплачувались
п.12 пп.2, 3,4, 5 емiтент не випускав облiгацiї, iншi цiннi папери, та не має похiдних цiнних паперiв, викупу власних акцiй не було
п.14 п.4 Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
п.14. п.5 Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
п. 15 Емiтент не випускав боргових цiнних паперiв
п.18 -27 iнформацiя не заповнена з причини її вiдсутностi випуску iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН
п. 28 Вiдомостi про аудит. висновок заповнюються емiтентами з приватним розмiщенням цiнних паперiв
п. 30 емiтент не складає фiнансову звiтнiсть за нацiональним стандартами, оскiльки перейшов на мiжнароднi
п.32 не заповнено, оскiльки емiтент не випускав цiльовi облiгацiї.
У табличцi "iнформацiя про засновникiв...." вказуються особи, якi заснували Товариство, та частки якою вони володiють станом на 31.12.2015р.
Поле "серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю" не заповнено, оскiльки уi Виписки з ЄДР така iнформацiя вiдсутня.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

29.01.2008

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

50000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

16

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

66.11 Управлiння фiнансовими ринками

62.02 Консультування з питань iнформатизацiї

62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп’ютерних систем

10. Органи управління підприємства

Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БАНК АВАНГАРД "

2) МФО банку

380946

3) поточний рахунок

26505000106001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

АЕ №294782

10.04.2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

24.03.2018

Опис

Дата закiнчення термiну дiї лiцензiї 24.03.2018р., Емiтент прогнозує подовжувати термiн дiї лiцензiї.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ЗАТ "Юпрас Капiтал"

20337279

83000Україна м. Донецьк Постишева, 117

0

ТОВ "Фондова компанiя Пiлот"

25479222

69002Україна Запорiжжя Гоголя, 70

0

ПАТ "ДОМ- IНВЕСТ" змiнено найменування на ПАТ "Бiржова Група Перспектива"

34497042

49000Україна Днiпропетровськ Ленiна, 30

94.2357

ПАТ "ТЕРА- IНВЕСТ"

34497058

49000Україна Днiпропетровськ Ленiна, 30

0

ПрАТ "Менеджмент технолоджiз"

32987822

49000Україна Днiпропетровськ Ленiна, 30

0

ТОВ "Центральний Брокер"

34560611

49000Україна м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

0

ТОВ "Брокер Актив"

35447123

49000Україна Днiпропетровськ Ленiна, 30

0

ТОВ "Дилер Iнвест"

35447118

49000Україна Днiпропетровськ Ленiна, 30

0

ТОВ "Акцептор"

31152642

61023Україна Харкiв Сумська, 130

0.0095

ЗАТ "Унiвер Капiтал"

33592899

01033Україна Київ Льва Толстого, 15-Б

0

ТОВ "Фiма Iнтернешнл Київ"

35138019

01033Україна Київ Саксаганського, 30-Б

0

ТОВ "Укрсервiс"

22193583

76018Україна Iвано-Франкiвськ Галицька, 67 оф.509

0

ТОВ "Фiнком Капiтал"

34045327

03062Україна Київ Естонська, 120

0

ПАТ "Альфа-банк"

23494714

01025Україна Київ Десятинна, 4/6

0.0000

ЗАТ "Майстер Брок"

21608094

04050Україна Київ Артема, 60

0

ТОВ ФК "Фiнекс-Україна"

31063268

61024Україна Харкiв Чайковського, 5/7/9 к2

0.0095

ТОВ "Арта цiннi папери"

32709075

01001Україна Київ пер.Музейний,4

0

АБ "IНГ Банк Україна"

21684818

04070Україна Київ вул Спаська, 30-а

0

ТОВ "ФК "Куб"

32999754

01032Україна Київ Саксаганського, 121 оф.29

0.0001

ТОВ "ФК "Декра"

24685310

7600Україна Iвано-Франкiвськ Чорновола, 103

0

ТОВ "Кейбiсi Сек`юрiтiз Україна"

33396156

0407Україна Київ Iллiнська, 8

0

ТОВ "Фiнанс Груп Iнвест"

31705787

4900Україна Днiпропетровськ Комсомольська,7,оф.14 А

0

ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

32987859

4900Україна Днiпропетровськ Ленiна, 30

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Антонов Сергiй Михайлович

д/н д/н д/н

0

Усього

94.2548

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шишков Станiслав Євгенiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.11.2007р. - 03.08.2009р. директор ТОВ "Центральний Брокер"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.03.2015 3

9) Опис

Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi, є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Отримано у звiтному перiодi винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 26 169,15 грн. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував.
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015 р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Директор Товариства Шишков Станiслав Євгенiйович.
Згiдно Протоколуз 04.08.2009р. по теперишнiй час директор ПАТ "ФБ "Перспектива". Основне мiсце роботи.
Директор протягом звiтного перiоду не змiнювався.
Шишков С.Є. протягом останнiх 5 рокiв обiмав наступнi посади: з 04.08.2009р. по теперишнiй час директор ПАТ "ФБ "Перспектива". Стаж роботи 23 роки.
Посад на iнших пiдприємствах не займає
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Бiржової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiлюшко Едуард Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива", 2008р. ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива" реорганiзовано у ВАТ "ФБ "Перспектива"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2015 3 роки

9) Опис

У полi дата набрання повноважень стоїть дата останнього переобрання.
До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. у зв’язку iз поданням членом Бiржової ради Товариства Лiтвiн Свiтланою Петрiвною заяви про дострокове припинення її повноважень прийнято рiшення: 1. припинити повноваження Бiржової ради у попередньому складi, 2. Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб. Голова Бiржової Ради Мiлюшко Едуард Iванович
Переобирався декiлька разiв, з 04.08.2009р. працює Головою Бiржової ради на основному мiсцi. Посад на iнших пiдприємствах не займає.
Мiлюшко Е.I. протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: 03.01.2006р. прийнят на посаду економiста ТОВ "Торгiвельно-iнформацiна система "Перспектива", 01.03.2006р. переведен на посаду директора ТОВ "Торгiвельно-iнформацiна система "Перспектива", 2008р. ТОВ "Торгiвельно-iнформацiна система "Перспектива" реорганiзовано у ВАТ "ФБ "Перспектива", 04.08.2009р. по теперешнiй час голова Бiржової ради ПАТ "ФБ "Перспектива". Стаж роботи 30 рокiв.
Протягом звiтного перiоду склад Бiржової ради змiнився.
Отримано у звiтному перiодi винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 23310,75 грн
В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Бiржової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернобровська Каролiна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 06.07.2010 р. – 24.01.2014р. ПАТ «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї», посада – головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2015 3 роки

9) Опис

До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. у зв’язку iз поданням членом Бiржової ради Товариства Лiтвiн Свiтланою Петрiвною заяви про дострокове припинення її повноважень прийнято рiшення: 1. Припинити повноваження Бiржової ради у попередньому складi, 2. Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб. Член Бiржової Ради Чернобровська Каролiна Миколаївна.
Чернобровська К.М. протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: з 24.07.2008р. по 05.07.2010 року головний бухгалтер ТОВ «Темп iнвест», з 06.07.2010р. по 24.01.2014р. головний бухгалтер ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї», з 27.01.2014 року по теперiшнiй час обiймає посаду бухгалтера-експерта ТОВ «Юнiверсал секьюрiтiз» (4900, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30).
Загальний стаж роботи 26 рокiв.
Винагород в тому числi i в натуральнiй формi вiд емiтента у звiтному перiодi не отримувала.
Протягом звiтного перiоду склад Бiржової ради змiнився.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Бiржової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевчук Костянтин Дмитрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ" (10.06.2004 - 01.06.2005 рр.)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2015 3 роки

9) Опис

У пола "дата набуття повноважень" стоїть дата останнього обрання.
До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. у зв’язку iз поданням членом Бiржової ради Товариства Лiтвiн Свiтланою Петрiвною заяви про дострокове припинення її повноважень прийнято рiшення: 1. Припинити повноваження Бiржової ради у попередньому складi, 2. Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб. Член Бiржової Ради Шевчук Костянтин Дмитрович.
Шевчук К.Д. протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: заступника директора ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ" (10.06.2004 - 01.06.2005 рр.), з 01.06.2005 р. - директор ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ", мiсцезнаходження пiдприємства: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, оф. 29. Стаж роботи 16 рокiв. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримував.
Протягом звiтного перiоду склад Бiржової ради змiнився.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Морозова Тетяна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 04.10.2013 р. – по 31.01.2014 р. Товарна Бiржа «Перспектива-Коммодiтi», посада – економiст вiддiлу торгiвлi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2014 3 роки

9) Опис

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 25.04.2014р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням Ревiзором Товариства Северин Оксаною Олександрiвною яка змiнила прiзвище з Орєхової О.О., заяви про дострокове припинення її повноважень як Ревiзора Товариства, припинити повноваження Ревiзора Товариства, покладенi на Северин О.О. Перебувала на данiй посадi 1 рiк 1 мiс. 2. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати з 23.04.2014. Ревiзором Товариства строком на три роки Морозову Тетяну Миколаївну
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Бiржi за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Морозова Т.М.протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: з 04.10.2013 р. – по 31.01.2014 р. Товарна Бiржа «Перспектива-Коммодiтi», посада – економiст вiддiлу торгiвлi, з 03.02.2014 р. – по теперiшнiй час: ТОВ «Юнiверсал Секьюрiтiз» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30), посада – бухгалтер операцiонiст
Стаж роботи - 2 роки.
Протягом звiтного перiоду Ревiзор не змiнювався.
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник директора з адмiнiстративної дiяльностi (член Дирекцiї)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крюкова Юлiя Ярославiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП "Веста" ТОВ "Iнкоме-Україна", менеджер з продажу з 01.11.2011р. по 14.02.2012р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.03.2015 3

9) Опис

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення: обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Заступник директора з адмiнiстративної дiяльностi (за сумiсництвом) Крюкова Юлiя Ярославiвна.
Загальний стаж роботи 15 рокiв.
Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi, є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Протягом звiтного перiоду отримала винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 12122,61 грн.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: спецiалiста з продажу ДП "Блiц", менеджера з продажу ДП "Акцепт" та ДП "Веста" ТОВ "Iнкоме-Україна", секретаря органiзацiйного вiддiлу , головного менеджера iз зв’язкiв з громадкiстю Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi". Зараз обiймає посаду менеджера iз зв’язкiв з громадкiстю Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi" -основне мiсце роботи (мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Воскресенська Ленiна, буд. 30).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник директора з розвитку (член Дирекцiї)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Харченко Вячеслав Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1978

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Сбондс-Україна", директор з 01.10.2003р. по 05.04.2012р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.03.2015 3

9) Опис

Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi, є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення: обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Заступник директора з розвитку Харченко Вячеслав Анатолiйович.
Протягом звiтного перiоду отримав винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 25 906,63 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Стаж роботи 14 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: директора ТОВ "Сбондс-Україна", заступника директора з розвитку ПАТ "ФБ "Перспектива". Посад на iнших пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

34497042

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ м. Днiпропетровськ

4711786160

94.2357

4711786160

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

4711786160

94.2357

4711786160

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

22.04.2015

Кворум зборів**

99.8439

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк.
4 питання: Звiт Бiржової ради Товариства за 2014 рiк.
5 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2014 рiк.
6 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 фiнансовий рiк.
7 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк.
9 питання: Припинення повноважень членiв Бiржової ради Товариства.
10 питання: Обрання членiв Бiржової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Бiржової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Бiржової ради Товариства.
12 питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв.

Iнших пропозицiй не надiйшло. Всi питання розглянутi-рiiшення прийнятi. Рiшення про проведення загальних зборiв та затвердження порядку денного здiйснювалось Бiржовою Радою Товариства.
1 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Мiлюшка Едуарда Iвановича, Секретарем чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Ковригiну Марину Iванiвну.
2 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї: Рибальченко Людмила Володимирiвна;
Член лiчильної комiсiї: Суботiна Тамара Степанiвна.

3 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
1. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк;
2. Визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
4 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Затвердити звiт Бiржової ради Товариства за 2014 рiк.

5 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2014 рiк.

6 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Затвердити висновок Ревiзора Товариства, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 фiнансовий рiк.

7 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк.
8 питання:
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
У зв’язку з тим, що згiдно чинного законодавства України прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж її акцiонерами, прийняти рiшення:
1. Направити 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2014 року, на формування Резервного капiталу Товариства;
2. Направити 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2014 року, на розвиток Товариства.

9 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Припинити з 22.04.2015 року повноваження членiв Бiржової ради Товариства у попередньому складi:
Член Бiржової ради – Мiлюшко Едуард Iванович;
Член Бiржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;
Член Бiржової ради – Лiтвiн Свiтлана Петрiвна.
10 питання.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Обрати строком на три роки Бiржову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб:
Член Бiржової ради – Мiлюшко Едуард Iванович;
Член Бiржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;
Член Бiржової ради – Чернобровська Каролiна Миколаївна.
2. Обрати Головою Бiржової ради Товариства – Мiлюшка Едуарда Iвановича, Члена Бiржової ради Товариства, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв.
3. Ухвалили рiшення про те, що згiдно з ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада Товариства у новому складi приймає на себе обов’язки з 22.04.2015 року.
11 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Бiржової ради Товариства.
2. Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Бiржової ради Товариства.

12 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги. Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень.
2. Надати повноваження щодо пiдписання вищевказаних правочинiв Директору Товариства.

       

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

03.03.2015

Кворум зборів**

94.235705640

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
3 питання: Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
4 питання: Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту Товариства в новiй редакцiї.
Iнших пропозицiй не надiйшло.
Всi питання розглянутi-рiшення прийнятi. Рiшення про проведення позачергових загальних зборiв та затвердження порядку денного здiйснювалось Бiржовою Радою Товариства.
Результати розгляду питань:
1 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Обрати Головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Рудоквас Юлiю Анатолiївну, Секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Капiтонову Альону Олександрiвну.
2 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї: Коваленко Юрiй Володимирович
Член лiчильної комiсiї: Подгорна Вiкторiя Вiталiївна.
3 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Змiнити мiсцезнаходження Товариства з мiста Днiпропетровська на мiсто Київ.
2. Затвердити нову юридичну адресу Товариства: 01004, Київська область, мiсто Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 9А.
3. Зобов’язати Директора Товариства Шишкова С.Є. укласти договiр оренди за новим мiсцезнаходженням Товариства.
4. Уповноважити Шевцову I.В. та Лобову О. П. здiйснювати необхiднi дiї, пов’язанi з проведенням державної реєстрацiї змiни мiсцезнаходження Товариства.
4 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї, що враховує змiну мiсцезнаходження Товариства, внесення змiн до структури виконавчого органу Товариства та змiни чинного законодавства України.
2. Надати повноваження щодо пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї Головi загальних зборiв акцiонерiв Товариства Рудоквас Юлiї Анатолiївнi.
3. Надати повноваження щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства – Шевцовiй I.В. та Лобовiй О.П., а також здiйснення iнших заходiв щодо реєстрацiї змiн, що вiдбулись, у вiдповiдних державних установах.

       

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнекс-Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32237449

Місцезнаходження

61022 Україна Харківська - м. Харкiв вул. Чайковського, буд. 5/7/9, к.2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№3095

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.2002

Міжміський код та телефон

(057)7209929

Факс

(057)7209939

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги

Опис

ТОВ АФ "Фiнекс-Аудит" здiйснює перевiрку фiнансової звiтностi емiтента

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ263270

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.09.2013

Міжміський код та телефон

(056)3739792

Факс

(056)3739792

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ПрАТ "МТ" як депозитарна установа надає наступнi послуги: - вiдкриття рахункiв у цiнних паперах; - депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах; - надання у порядку, встановленому законодавством, iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, на письмовi вимоги ораганiв державної влади; - надання послуг емiтентам на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, а також надання додаткових послуг емiтентам, серед iншого, при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, послуги з управлiння рахунками емiтентiв у Центральному депозитарiї цiнних паперiв (далi – Центральний депозитарiй) чи iнших послуг, що передбаченi вiдповiдним договорами з емiтентами та не забороненi законодавством; - iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до укладеного з акцiонерами (акцiонером), якi (який) сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства, договору та iншi.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ - м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№263463

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0445854241

Факс

0445854241

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - клiрингової дiяльностi

Опис

Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових бiржах» на фiнансовому ринку виконує функцiї особи, що здiйснює клiрингову дiяльнiсть, функцiї центрального контрагента та забезпечує здiйснення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, укладеними на фондових бiржах. ПАТ «Розрахунковий центр» здiйснює клiринг за бiржовими угодами, розрахунки за якими здiйснюються за рахунок учасникiв клiрингу – торговцiв цiнними паперами та клiєнтiв учасникiв клiрингу. Розрахунковий центр як центральний контрагент для забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клiрингу, виступає учасником бiржових торгiв без лiцензiї на провадження дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами. Для забезпечення виконання бiржових угод щодо цiнних паперiв ПАТ «Розрахунковий центр» укладає договiр про клiринг та розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв з кожною фондовою бiржею.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ - м. Київ 04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй Вал, б

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0445910404

Факс

0444825207

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєї з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний депозитарiй надає послуги з обслуговування випускiв цiнних паперiв, а сме вiдкриття рахунку у цiнних паперах, обслуговування випускiв цiнних паперiв та копоративних операцiй емiтента.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД№075819

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.09.2012

Міжміський код та телефон

(056)3739792

Факс

(056)3739792

Вид діяльності

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть

Опис

надання послуг на фондовому ринку стосовно цiнних паперiв та/або iнших фiнансових iнструментiв (в подальшому ЦП/IФI) на пiдставi разових замовлень,а саме:
• виконання доручень по купiвлi, продажу чи обмiну ЦП/IФI;
• здiйснення представництва по дорученню;
• надання послуг, пов’язаних iз функцiєю керуючого рахунком у цiнних паперах у зберiгача та/або послуг щодо внесення змiн до системи реєстру власникiв iменних ЦП/IФI в об’ємi, визначеному у цьому Договорi;
• iнформацiйнi послуги про курси, операцiї та iншi iнформацiйнi послуги;
• iншi операцiї, незабороненi дiючим законодавством України.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Планета»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

34478784

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Ярославська, 11-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 522730

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.03.2015

Міжміський код та телефон

(044) 599-55-14

Факс

(044) 599-55-14

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного трансопорт

Опис

Надання послуг зi здiйснення добровiльного страхування вiдповiдальностi Емiтента за шкоду, заподiяну життю, здоров’ю та/або майну третiх осiб при здiйсненнi дiяльностi з органiзацiї бiржової торгiвлi цiнними паперами.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.11.2010

№1012/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000070080

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.001

5000000000

0

100

Опис

Дата включення цiнних паперiв емiтента у лiстинг фондової бiржi (ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА”): 15.08.2010 р. Вiдповiдно до листа ПАТ "ФБ "Перспектива" вiд 07.08.2015р. у зв’язку з зупиненням торгiвлi на будь-якiй фондовiй бiржi, згiдно Рiшення директора ПАТ "ФБ "Перспектива" вiд 07.08.2015р. вих. №15/08/07-03, 07.08.2015р. з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу виключенi (дiя – делiстинг) 5000000000 шт. акцiй простих бездокументарних iменних ПАТ "ФБ "Перспектива", загальною номiнальною вартiстю 50000000 грн., що складає 100% загальної кiлькостi акцiй ПАТ "ФБ "Перспектива". Випуск акцiй ПАТ "ФБ "Перспектива", якi виключенi з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу, був зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 04.11.2010р., реєстрацiйний номер 1012/1/10. Цiннi папери ПАТ "ФБ "Перспектива" з 07.08.2015р. у лiстингу не перебувають. Торгiвля на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Додаткової емiсiї акцiй або iнших цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не було. Мета останнього закритого (приватного) розмiщення акцiй було: збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства за рахунок розмiщення простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi.

 


XI. Опис бізнесу

11 травня 2006 р. – Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зареєструвала Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельно–iнформацiйна система «Перспектива».
03 квiтня 2007 р. – на ТОВ «ТIС «Перспектива» апробованi першi в Українi активнi торги за технологiєю Ринку Заявок
29 сiчня 2008 р. – здiйснена державна реєстрацiя ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива», яке стало правонаступником ТОВ «ТIС «Перспектива».
06 березня 2008 р. – Державний департамент з питань зв’язку та iнформатизацiї зареєстрував центр сертифiкацiї ключiв та внiс ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива» до Реєстру суб'єктiв – засвiдчувальних центрiв зареєстрованих та неакредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв, якi надають послуги, пов'язанi з електронним цифровим пiдписом.
14 березня 2008 р. – Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку прийняла рiшення про видачу лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива».
30 червня 2009 р. – проведено першi грошовi розрахунки за наслiдками торгiв на ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива» через внутрiшньодержавну небанкiвську платiжну систему «Розрахункова фондова система».
29 липня 2009 р. – Центр сертифiкацiї ключiв ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива» набув статусу Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв.
В досить короткi термiни ЦСК Бiржi сформувався як окремий пiдроздiл з бiльш широким, нiж у Бiржi, колом клiєнтiв, тому акцiонерами Бiржi було прийняте рiшення про перетворення ЦСК Бiржi в окрему юридичну особу. У 2010 роцi зареєстровано ПАТ ЦСК "Комунiкацiйний фондовий центр". В груднi 2010 р. ЦСК ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" отримав статус акредитованого та був внесений до Реєстру суб'єктiв акредитованих ЦСК (реєстр. № 23).
24 грудня 2010 р. – Центр сертифiкацiї ключiв ПАТ “Комунiкацiйний фондовий центр”, створений шляхом перетворення та видiлення зi складу Бiржi, отримав статус акредитованого ЦСК.
05 серпня 2010 р. – здiйснена державна реєстрацiя ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива».
04 листопада 2010 р. – акцiї ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» включенi до бiржового реєстру.
31 сiчня 2011 р. – розпочато реалiзацiю спiльного проекту Мiжнародної фiнансової корпорацiї (IFC) та ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива», метою якого є сприяння розвитку ринку фiнансових стресових активiв в Українi через створення механiзмiв (iнструментарiю та платформи) їх сек`юритизацiї.
16 березня 2011 р. – мiж Мiнiстерством фiнансiв України та ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» було укладено угоду щодо врегулювання допуску державних цiнних паперiв до бiржових торгiв та включення до бiржового реєстру.
16 червня 2011 року – створено Товарну бiржу «Перспектива-Коммодiтi», яка використовує торговельнi та розрахунковi технологiї, вiдпрацьованi ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива», на товарному бiржовому ринку
18 серпня 2011 р. – зареєстровано Правила строкового ринку ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» та специфiкацiї строкових контрактiв на Український iндекс ставок за депозитами фiзичних осiб (Iндекс UIRD), на iндекс Українських облiгацiй (Iндекс UB), на поставку ОВДП; погоджена Методика iндексу Українських облiгацiй.
(1) 07.06.2012 представники Бiржi та ПАТ "ФК "Сучаснi Кредитнi Технологiї", що виконує функцiї центрального контрагента на строковому ринку Бiржi, взяли участь у нарадi за участi голови та членiв НКЦПФР з обговорення проблемних питань щодо запровадження та ефективностi роботи центрального контрагента на фондових бiржах. За наслiдками наради було досягнуто згоди, що обидвi iснуючi наразi технологiї роботи технологiї центрального контрагента - за участi торговця цiнними паперами (на УБ-ПФТС)/платiжної системи (на Бiржi)), - реалiзованi наразi в Українi, довели свою зручнiсть для учасникiв бiржових торгiв, але поки що iснує низка проблем в цiй сферi, i всi переваги технологiї централiзованого клiрингу не можуть бути задiянi через вiдсутнiсть дiєвого нормативного регулювання клiрингу i клiрингової дiяльностi в чинному законодавствi. Таке регулювання може бути запроваджено на рiвнi проекту Закону України "Про систему депозитарного облiку в Українi" або окремого Закону "Про клiринг та клiрингову дiяльнiсть". Фахiвцi Бiржi протягом 2011-2012 рокiв прийняли активну участь у розробцi таких законопроектiв).
(2) 01.03.2012 Бiржа взяла участь в конференцiї «Iнвестування у фiнансовi стресовi активи: можливостi та виклики», органiзованої пiд патронатом International Finance Corporation (IFC) та присвяченої обговоренню механiзмiв, направлених на вирiшення проблеми стресових активiв в країнi. Було акцентовано увагу на ще бiльш актуальнiй проблемi, анiж вiднесення значної частки банкiвських активiв до категорiї «стресових», а саме – на проблемi надто вузького та ризикованого iнструментарiю для iнвестицiй; Наголошено на необхiдностi впровадження конструктивних дiй, доцiльних для розширення можливостей iнвестування для учасникiв фiнансового ринку та представлено наступнi шляхи вирiшення проблеми токсичних активiв – як перспективнi, так i вже реалiзованi (серед реалiзованих, наприклад, застосування для сек’юритизацiї активiв, що виникли внаслiдок кризових явищ в будiвельному секторi української економiки, цiнних паперiв IСI - цiннi папери допущенi до торгiв, вже включенi до лiстингу Бiржi). Констатуючи позитивний розвиток бiржi, повiдомлено про появу нового iнструментарiю для хеджування суто банкiвських ризикiв (зокрема, ризику змiни процентної ставки за банкiвськими депозитами) внаслiдок впровадження в обiг на Бiржi вiдповiдних розрахункових строкових контрактiв. Визначаючи досягнення в рамках угоди мiж Бiржею та IFC, одним з результатiв загалом ефективного та дiєвого спiльного проекту визначено саме стимулювання публiчних i конструктивних дискусiй щодо визначення напрямiв та перелiку можливого iнструментарiю для вирiшення проблеми стресових активiв в Україну. Дискусiї ведуться на рiвнi банкiвських асоцiацiй, учасникiв фондового ринку. I, безумовно, вже зараз певна частка з обговорюваних протягом минулого року варiантiв були реалiзованi на практицi, оскiльки банки зазвичай мають значний методологiчний потенцiал для самостiйного вибору найбiльш прийнятного для них варiанту сек’юритизацiї активiв i не завжди чекають вiд регуляторiв унiверсальної для всiх методики вирiшення всiх проблем.
(3) 07.06.2012 було представлено для обговорення ринку проект Концепцiї розвитку ринку емiсiйних боргових цiнних паперiв, розробленої СРО АУФТ за сприяння Бiржi. Створення концепцiї проходило протягом 2011-2012 рокiв iз залученням значного кола учасникiв фондового ринку України. Вiдповiдно до Концепцiї, реформування ринку емiсiйних боргових цiнних паперiв передбачає реалiзацiю комплексних та послiдовних органiзацiйних, адмiнiстративних та законодавчих заходiв, серед яких визначенi наступнi:
- активне стимулювання бiржового обiгу облiгацiй з метою справедливого цiноутворення та запровадження щiльного обов’язкового монiторингу вiдповiдного сегменту ринку капiталу в частинi контролю обсягiв, рiвня лiквiдностi, додержання учасниками правил цiноутворення, тощо;
- розширення повноважень регуляторiв ринку (НБУ, Мiнфiну, НКЦПФР), що дозволить своєчасно вiдстежувати негативнi тенденцiї, ефективно контролювати вiдносини мiж iнвесторами та емiтентами;
- запровадження обiгу деривативiв, базовим активом яких є показники котирування облiгацiй (йдеться, в першу чергу, про операцiї РЕПО, якi сьогоднi в мiжнароднiй практицi розглядаються не стiльки як кредитна операцiя, скiльки як один з видiв похiдних фiнансових iнструментiв, впровадження яких має на метi стимулювання лiквiдностi ринку базового активу;
- одночасно з початком застосування норм реформованого законодавства, запровадження монiторингу та узагальнення судової практики, що базується на рiшеннях судових iнстанцiй рiзного рiвня, якi розглядатимуть спори, пов’язанi з обiгом, адмiнiструванням, оподаткуванням емiсiйних боргових цiнних паперiв;
- сприяння популяризацiї та пiдвищенню рiвня довiри емiтентiв та iнвесторiв до нацiональних рейтингiв i нацiональних рейтингових агентств, якi їх розраховують..
В проектi Концепцiї запропонованi наступнi напрями змiн до чинного законодавства:
- закрiплення на рiвнi закону норми, що облiгацiя є цiнним папером, що посвiдчує вiдносини позики i надає будь-якiй особi, що є його набувачем, не тiльки право отримати кошти, сума яких дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiї та вiдповiдному розмiру доходу, але й iншi права, загальнi вимоги до перелiку, моменту виникнення та порядку реалiзацiї яких також мають бути визначенi в законi, а безпосередньо щодо кожного окремого випуску - в проспектi емiсiї облiгацiй;
- розширення iснуючих вимог до проспекту емiсiї цiнних паперiв, оскiльки справжнє навантаження проспекту емiсiї у разi випуску облiгацiй значно ширше;
- запровадження загальноприйнятих у цивiльному законодавствi механiзмiв забезпечення позики: застава, гарантiя, поручительство;
- створення додаткових умов забезпечення охорони прав iнвесторiв, що надають кошти в межах вiдносин облiгацiйної позики, шляхом включення додаткових норм до Кримiнального кодексу України, якi визначатимуть як суспiльно небезпечнi умиснi або необережнi дiяння посадових осiб емiтента (та/або осiб, що надали забезпечення за облiгацiями), визначатимуть або посилюватимуть мiру покарання осiб, що їх вчинили.
Наразi у вiдповiдностi з Концепцiєю готуються змiни до чинного законодавства з метою впровадження поставлених у Концепцiї завдань.
(4) 10.04.2012 рiшенням НКЦПФР №526 схвалено проект Концепцiї доступу на український фондовий ринок фiнансових iнструментiв iноземних емiтентiв, активи яких розташованi в Українi. Концепцiя розроблювалася СРО АУФТ за сприяння Бiржi протягом сiчня-березня 2012 року, при цьому з метою вироблення узгодженої позицiї НКЦПФР та НБУ щодо положень Концепцiї проект також надавався до обговорення до НБУ.
В концепцiї запропонованi умови (принципи) та механiзми, якi повиннi стати основними для досягення поставлених цiлей:
- жорсткий контроль з боку регуляторiв за функцiонуванням ринку ЦБ iноземних емiтентiв;
- обмеження з боку НБУ обсягу обiгу ЦП (з метою недопущення погiршення стану платiжного балансу);
- актуалiзацiя взаємодiї НКЦПФР з регуляторами iноземних бiрж (Польща, Нiмеччина, Великобританiя);
- iмплементацiя iснуючих мiжнародних практик в частинi розкриття iнформацiї емiтентом i стандартiв корпоративного управлiння вiдповiдно до вимог iноземних фондових бiрж та регуляторiв;
- особливий порядок адмiнiстрування iнвестицiй у виглядi iноземних цiнних паперiв
- роль фондових бiрж у процесi взаємодiї з емiтентами та iноземними фондовими бiржами, на яких обертаються такi цiннi папери.
Пiсля активного обговорення учасниками ринку на виконання цiєї Концепцiї було затверджено Положення про допуск цiнних паперiв iноземних емiтентiв до обiгу на територiї України, яке було затверджене рiшенням Комiсiї вiд 22.11.2012 № 1692, набуло чинностi вже у сiчнi 2013 року та, поряд з iншими нормативно-правовими документами, значною мiрою заклало правове пiдґрунтя для впровадження в обiг на українських фондових бiржах емiтентiв iноземних цiнних паперiв, що володiють активами в Українi.
(5) 09.02.2012 представники Бiржi прийняли участь у круглому столi за назвою «Змiни до Положення про депозитарну дiяльнiсть Нацiонального банку України», який був органiзований i проведений СРО Асоцiацiєю «Українськi фондовi торговцi». В роботi круглого столу прийняли участь представники регуляторiв грошового i фондового ринкiв - НБУ, НКЦПФР, центральних органiв влади – ВРУ та Адмiнiстрацiї Президента України, провiдних державних i комерцiйних банкiв, фондових бiрж, iнших професiйних учасникiв фондового ринку та засобiв масової iнформацiї. Бiржею вiдзначено, що нова редакцiя Положення є проявом зосередженостi НБУ та НКЦПФР на врегулюваннi нормативних та органiзацiйних проблемних питань депозитарної iнфраструктури, яка спостерiгається за останнi роки, тому НБУ знайшов вдалий баланс мiж необхiднiстю контролю та нагляду за складовими депозитарної та платiжної iнфраструктури, як це передбачається кращими мiжнародними рекомендацiями, та забезпеченням здорової конкуренцiї мiж можливими моделями клiрингу та розрахункiв щодо державних цiнних паперiв.
Обговорення проекту цього важливого нормативного акту НБУ проходило протягом 2011 року за активної участi Бiржi. Нова редакцiя Положення, що надає можливiсть пiдвищення лiквiдностi ОВДП як основного iнструменту фондового ринку шляхом впровадження нових технологiй клiрингу i розрахункiв за бiржовими договорами щодо ОВДП, набрала чинностi з травня поточного року.
(6) 25.07.2012 Бiржа звернулася до НБУ з проханням розглянути можливiсть удосконалення механiзму функцiонування бiржового ринку ОВДП, якi дещо ускладнюють його розвиток в ситуацiї, коли ще не остаточно вiдпрацьовано технологiю неттiнгових розрахункiв з двостороннiм забезпеченням щодо ОВДП та не набрав чинностi Закон "Про депозитарну систему України" в частинi створення Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках, що має суттєво пiдвищити ефективнiсть та конкурентоспроможнiсть iнфраструктури нацiонального фiнансового ринку.
В якостi незручностi зазначено особливостi iснуючого регламенту депозитарiю Нацiонального банку України при розрахунках з одностороннiм забезпеченням, який передбачає, що ОВДП для участi в бiржових торгах, блокуються на пiдставi розпорядження зберiгача цiнних паперiв на переказ ДЦП пiд кожну операцiю на фондовiй бiржi, а не на всю торговельну сесiю, як це зазвичай реалiзовано iншими українськими депозитарiями цiнних паперiв. Це вимагає надмiрного операцiйного навантаження на зберiгачiв цiнних паперiв, бiржу, депозитарiй Нацiонального банку України щодо супроводження укладення та розрахункiв за бiржовими договорами та скорочує можливiсть укладати бiльшу кiлькiсть бiржових договорiв протягом торговельної сесiї.
За наслiдками консультацiй Бiржа знайшла порозумiння з фахiвцями НБУ щодо актуальностi цього питання, наразi активно аналiзуються конструктивнi варiанти та механiзми її оперативного вирiшення.
Вiдповiднi змiни до регламенту iнформацiйної взаємодiї були внесенi вже у 2013 роцi.
(7) Бiржею було запроваджено традицiю неформальних заходiв з дiючими та потенцiйними членами – провiдними банками i торговцями цiнними паперами, насамперед, операторами боргового ринку. 12.07.2012, 20.09.2012, 13.12.2012 було проведено конструктивнi дискусiї стосовно очiкуваних напрямiв розвитку боргового та строкового ринку України, законодавчих та технологiчних новацiй (впровадження технологiї нетингу на ринку ОВДП, розширення лiнiйки доступних процентних деривативiв, модернiзацiя бiржового термiналу тощо).
(8) З червня 2012 року активним учасником торгiв на Бiржi став Нацiональний банк України, якому на початку 2012 року було забезпечено зручний доступ до бiржових торгiв. До 2012 роцi НБУ приймав участь в торгах практично винятково не тiльки на ПФТС. Загалом у 2012 роцi за технологiєю двостороннього котирування Нацiональним банком України на ПФТС та на Бiржi загалом було укладено 22 договори на загальну суму 4,34 млрд грн.
(9) Бiржа взяла активну участь у розробцi та обговореннi Закону України «Про депозитарну систему України». Зокрема, Бiржа взяла участь у круглому столi «Україна та її iнвестори: хто контролюватиме власнiсть на цiннi папери?», який 18.10.2012 органiзувала Лiга фiнансового розвитку за пiдтримки проекту USAID «Розвиток фiнансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». У дискусiї взяли участь представники НБУ, НКЦПФР, професiйних органiзацiй, банкiв, бiрж, депозитарiїв. Учасники обговорення дiйшли висновку, що чинне законодавство щодо клiрингу i розрахункiв на фондовому ринку є застарiлим, невiдповiдним мiжнароднiй практицi i давно потребувало модернiзацiї, що й реалiзується внаслiдок прийняття ЗУ «Про депозитарну систему України».
(10) Бiржа на рiвнi нової редакцiї Правил, зареєстрованих Рiшенням Комiсiї вiд 18.12.2012 № 1815 змiни до Правил Бiржi, вперше в Українi легiтимiзувала порядок використання додаткового забезпечення у цiнних паперах з метою спрощення доступу до бiржових торгiв, насамперед, до ринку державних цiнних паперiв. Також Бiржа звернулася до НБУ з проханням iнiцiювати внесення вiдповiдних змiн до Положення про депозитарну дiяльнiсть НБУ та регламенту iнформацiйної взаємодiї мiж депозитарiєм НБУ та фодновими бiржами, аби забезпечити правову та технологiчну складовi впровадження цього механiзму.
1 листопада 2013 року одне з найбiльших свiтових iнформацiйних агентств Bloomberg Finance LP (Нью-Йорк, США) пiдписало з ФБ "Перспектива" договiр щодо поширення бiржової iнформацiї. До цього аналогiчнi договори на поширення iнформацiя про результати торгiв на Бiржi були укладенi, насамперед, з iнформацiйними агентствами CBonds i TRData, Однак забезпечення трансляцiї даних про торги на ФБ "Перспектива" таким найвiдомiшим постачальником фiнансової iнформацiї, яким є Bloomberg, є для Бiржi дуже важливим, оскiльки для мiжнародних iнвесторiв спрощується оперативний доступ до iнформацiї про вартiсть найбiльш лiквiдних цiнних паперiв українських емiтентiв, допущених до торгiв на ФБ "Перспектива". Крiм того, у завершальнiй стадiї знаходиться тестування iнформацiйного обмiну i пiдписання аналогiчного договору з iншим провiдним свiтовим провайдером фiнансової iнформацiї - ThomsonReuters. Таким чином, лiдерство ФБ "Перспектива" на нацiональному ринку пiдтверджується i зростаючим iнтересом з боку провiдних мiжнародних провайдерiв бiржової iнформацiї.
(2) 28 жовтня 2013 року Нацiональний банк України та ФБ "Перспектива" уклали договiр про розрахунки за операцiями з купiвлi – продажу депозитних сертифiкатiв НБУ. Саме за iнiцiативи ФБ «Перспектива», яка акумулювала пропозицiї банкiв-членiв Бiржi щодо доцiльностi забезпечення бiржового обiгу депозитних сертифiкатiв НБУ, було внесено змiни до низки нормативно-правових актiв НБУ. Очiкується, що депозитнi сертифiкати НБУ поступово мають стати одним з джерел стимулювання лiквiдностi бiржового ринку.
(3) Кiлька разiв на протязi 4 кварталу Бiржа забезпечувала оновлення торгового термiналу (29.10.2013 - до версiї 5.0.0.39, 18.12.2013 - до версiї 5.0.0.40), зважаючи, зокрема, на змiну порядку проведення розрахункiв щодо цiнних паперiв, з метою впровадження адмiнiстрування однiєю уповноваженою особою члена бiржi налаштувань робочих мiсць iнших брокерiв-уповноважених осiб та iнших доопрацювань, спрямованих на збiльшення операцiйної зручностi участi в бiржових торгах.
(4) 10.12.2013 Бiржа спiльно з представниками ПАТ «Розрахунковий центр» та СРО АУФТ взяла участь в засiданнi Комiтету з питань грошово-кредитної полiтики та валютного регулювання Незалежної асоцiацiї банкiв України (НАБУ), де було узгоджено основнi принципи дiяльностi бiржового ринку РЕПО за участi ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента та iз застосуванням механiзмiв додаткового забезпечення та компенсацiйних внескiв.
Важливi подiї розвитку у 2014р.
Незважаючи на об’єктивнi складнощi у життi країни та функцiонуваннi нацiональних фiнансових ринкiв, у 2014 роцi Бiржа переконливо пiдтвердила своє лiдерство на нацiональному бiржовому ринку. Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязi торгiв на фондових бiржах України зросла за рiк з до 67% до 78%, в торгах державними облiгацiями – з 80% до 86%. Загальний обсяг торгiв на Бiржi зрiс на 55% (з 319 до 495 млрд грн.). Протягом року зросла кiлькiсть операторiв ринку ОВДП (з 61 до 78), загальна кiлькiсть активних брокерiв сягнула 98. Кiлькiсть фiнансових iнструментiв, за якими укладалися договори, збiльшилася з 415 до 504.
13.05.2014 на Бiржi укладенi першi договори за технологiєю Iнтернет-трейдингу завдяки розробцi унiверсального шлюзу та iнтеграцiї з брокерською системою SLTrade розробки компанiї «Санлайн». Бiльшою мiрою угоди через шлюз Бiржi та брокерську систему укладалися щодо акцiй. Частка таких договорiв у загальнiй кiлькостi договорiв з акцiями зросла з 3% у першому пiврiччi до 34% у другому пiврiччi 2014 р.
Окрiм Iнтернет-трейдингу, протягом 2014 р. подовжувалася модернiзацiя та розширення функцiоналу базового торговельного термiналу Бiржi вiдповiдно до побажань її членiв: реалiзовано розрахунки винятково за участi ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента на ринку заявок; укладання окремих видiв договорiв з розрахунками в цiнних паперах в Центральному депозитарiї та грошовими розрахунками поза межами ПАТ «Розрахунковий центр»; автоматизацiя припинення добросовiсним учасником бiржових торгiв договору РЕПО у односторонньому порядку; можливiсть участi в торгах iз використанням сертифiкатiв ключiв кiлькох ЦСК за вибором брокера.
18-19.09.2014 Бiржею за сприяння Львiвської мiської ради органiзовано Lviv Financial Forum. Генеральними спонсорами виступили група ICU та СРО АУФТ. Форум зiбрав понад 120 учасникiв з України, США, Великобританiї, Польщi, Словаччини, Росiї та Грузiї. Зокрема, в Форумi взяли участь представники МВФ, Центрального Банку Польщi, Мiнiстерства фiнансiв України, НКЦПФР, НДУ, USAID, Bank of America Merrill Lynch, Institute of International Finance, Ernst&Young, Thomson Reuters, Європейської Бiзнес Асоцiацiї, ACI Ukraine.
Загалом 2014 рiк пройшов пiд знаком пiдготовки до запуску торгiв валютними деривативами: Бiржа проводила активну роботу з потенцiйними операторами цього ринку (презентацiї, консультацiї, тестовi торги). Нарештi 30.12.2014 було отримано погодження НБУ на запуск торгiв валютними деривативами, i вже в сiчнi 2015 р., пiсля реєстрацiї специфiкацiй в НКЦПФР, на Бiржi почали укладатися першi валютнi строковi контракти. В груднi 2014-сiчнi 2015 рр. дозволи на впровадження в обiг валютних ф’ючерсiв отримали ще 3 фондовi бiржi, тож 2015 рiк має стати роком активного розвитку валютного строкового ринку в достатньо конкурентних умовах.
Також у груднi 2014 р. Бiржу було визначено в якостi одного з 3 переможцiв конкурсу та включено до перелiку бiрж, на яких може здiйснюватись публiчне розмiщення облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй. Таким чином, склалися передумови для подальшої диверсифiкацiї бiржового iнструментарiю.
Варто вiдзначити наступнi основнi подiї 2015 року, важливi для розвитку Бiржi.
13.01.2015 – реєстрацiя НКЦПФР специфiкацiй валютних деривативiв (погодження НБУ вiдбулося 30.12.2014).
21.01.2015 – старт торгiв валютними деривативами на Бiржi.
18.03.2015 – офiцiйним мiсцезнаходженням Бiржi стає Київ, де розташовується дирекцiя Бiржi, в Днiпропетровську залишається додаткове офiсне примiщення для здiйснення певних операцiйних функцiй.
20.03.2015 – електронний приватизацiйний аукцiон з продажу пакету акцiй ПАТ «НВЦ «Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод», що належав до комунальної власностi м. Києва.
15.05.2015 – iнтеграцiя до «шлюзу» Бiржi брокерської системи SL Trade для торгiв на Строковому ринку.
18.06.2015 – участь в Warsaw Capital Market Summit 2015.
06.07.2015 – старт активних торгiв депозитними сертифiкатами НБУ на Бiржi, до кiнця року обсяг торгiв депозитними сертифiкатами сягнув 7 млрд грн (2 мiсце з рiчним показником обсягу торгiв пiсля ОВДП).
30.07.2015 – реєстрацiя нової редакцiї Правил Бiржi та нових специфiкацiй деривативiв на пару EUR/USD, цiни (фiксинг) банкiвських металiв та iндекси акцiй (погодження НБУ вiдбулося 07.07.2015).
04.08.2015 – активiзацiя боротьби НКЦПФР з емiтентами «фiктивних» ЦП та з манiпулюванням на ринку (т.зв. «очищення ринку»): до кiнця року припинено бiржовий обiг ЦП до 100 емiтентiв, в т.ч. i на Бiржi; iнiцiйованi численнi справи про правопорушення щодо ТЦП; тимчасово призупиненi лiцензiї 3 фондових бiрж (УМВБ, ПФТС, УБ). Цi дiї, певною мiрою вчиненi за суб’єктивними чинниками, суттєво вплинули на скорочення бiржового iнструментарiю, кола операторiв та лiквiдностi (у другому пiврiччi 2015 р. обсяг торгiв на бiржах зменшився в 5 разiв порiвняно з першим пiврiччям), репутацiю нацiональних бiрж.
24-25.09.2015 – участь в Odessa Financial Forum, органiзованому СРО АУФТ спiльно з ГО “АСI Україна”, генеральний спонсор – група ICU, партнери – WSE та ACC. У роботi Форуму взяли участь посли США та Канади. Перед присутнiми виступили з вiдео-зверненнями Президент України i Голова НБУ. Форум вiдвiдали заступник Голови Адмiнiстрацiї Президента України, Голова i Радник Одеської облдержадмiнiстрацiї. Форум зiбрав понад 200 учасникiв з України, Європи та США.
15.10.2015 – завершення консолiдацiї структури власностi БГП (холдера ФБП та iнших технологiчно пов’язаних iнфраструктурних компанiй) з урахуванням вимог чинного законодавства, 17.11.2015 НКЦПФР погоджено набуття власниками iстотної участi у Бiржi як професiйному учаснику фондового ринку.
03.11.2015 – реєстрацiя нової редакцiї Правил Бiржi з метою приведення у вiдповiднiсть до нормативних змiн щодо порядку визначення бiржового курсу, лiстингових вимог, порядку визначення free-float та ринкової капiталiзацiї емiтента акцiй, вимог до маркет-мейкерiв.
19-25.11.2015 – початок активних консультацiй з акцiонерами ПФТС та УБ, а також мiжнародними стратегiчними iнвесторами з метою iнiцiювання заходiв щодо консолiдацiї бiржового ринку України на базi провiдних, найбiльш технологiчних фондових бiрж.
08.12.2015 – старт аукцiонiв НБУ з продажу ОВДП, до кiнця року проведено 5 аукцiонiв, в ходi яких подано заявок на 502 млн грн та реалiзовано ОВДП на суму 127 млн. грн. (1% загального обсягу торгiв ОВДП у груднi).
Протягом 2015 року в структурi активiв Бiржi значно зросла частка лiквiдних активiв: до 67% скоротилася частка необоротних активiв (насамперед, нематерiальних акти-вiв у виглядi прав на програмне забезпечення, яке використовується для органiзацiї бiржових торгiв), натомiсть з 3% до 33% зросла частка оборотних активiв, причому до 30% активiв складають найбiльш лiквiднi активи (кошти та поточнi фiнансовi iнвестицiї).
За пiдсумками 2015 р. власний капiтал збiльшився на 0,15 млн грн. та складає 50,25 млн грн. Структура джерел коштiв характеризується достатньою автономнiстю: частка власного капiталу сягає 79%.
Чистий дохiд за рiк зрiс на 39% та сягнув 3,9 млн грн; чистий прибуток зрiс майже втричi (до 122 тис грн.).
Завдяки значно нижчим за локальних конкурентiв адмiнiстративним та iншим операцiйним витратам, дiяльнiсть бiржi є прибутковою та фiнансово збалансованою – причому винятково за рахунок доходiв вiд профiльної бiржової дiяльностi, а не вiдсоткових та валютних доходiв вiд коштiв на депозитних рахунках, за рахунок яких фiнансуються певнi українськi бiржовi оператори.

Iншi подiї не видiлялись

 

Станом на кiнець звiтного перiоду емiтент має наступну органiзацiйну структуру: загальнi збори, яким пiдпорядковується Бiржова рада, ревiзiйна комiсiя. Бiржовiй радi пiдпорядковується дирекцiя, члени бiржi. Дирекцiя складається з директора, заступника директора з розвитку (пiдпорядковується директору), заступника директора з адмнiстративної дiяльностi (пiдпорядковується директору). також директору пiдпорядковуються менеджмер (управитель) з адмiнiстративної дiяльностi, вiддiл з органiзацiї торгiвлi на ринк цiнних паперiв, вiддiлу забезпечення клiрингу та розрахункiв, фiнансовий вiддiл, юридичний вiддiл.
Дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структур немає.
Протягом року в органiзацiйнiй структурi вiдбулись наступнi змiни:
- вилучено адмiнiтстративний вiддiл ( начальник вiддiлу, менеджер (управитель з адмiнiстративної дiяльностi 4 шт. од)
- вилучено вiддiл iнформацiйних технологiй (начальник вiддiлу, провiдний iнженер з комп. систем, iнженер з комп. систем)
- введено виконавчий колегiальний орган - Дирекцiю
- введено заступника директора з адiмiнстративної дiяльностi
-введено посаду менеджера з адiмiнстративної дiяльностi.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 16
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 2
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 2
Фонд оплати працi за 2015р. – 329590,26 грн.
Фонд оплати працi зменшився вiдносто попереднього року.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Кадрова полiтика ПАТ "ФБ "Перспектива" спрямована на створення високопрофесiйного та згуртованого колективу, який спроможний успiшно реалiзовувати стратегiчнi цiлi ПАТ "ФБ "Перспектива", на всебiчний розвиток та реалiзацiю професiйного потенцiалу працiвникiв. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв здiйснюється шляхом направлення на курси, семiнари, тренiнги тощо.
Ефективно дiє система корпоративного навчання працiвникiв, яка грунтується на принцицi передачi знань вiд бiльш досвiдчених та пiдготовлених фахiвцiв молодим спецiалiстам, вiд керiвникiв до пiдлеглих, безпосередньо на робочих мiсцях. Оскiльки ПАТ "ФБ "Перспектива" є професiйним учасником фондового ринку, то станом на кiнець звiтного перiоду працювало 9 сертифiкованих фахiвцiв, якi пройшли навчання та отримали сертифiкати вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Кiлькiсть працiвникiв ПАТ "ФБ "Перспектива" вiдповiдає вимогам та потребам дiяльностi Товариства.

 

Емiтент не належить до будь-яких об’єднань

 

Емiтент не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

 

Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, включають переважно програмне забезпечення та комп’ютернi програми, що використовуються для здiйснення професiйнiй дiяльностi компанiї , та лiцензiї на лiцензованi види дiяльностi. Витрати на створення та придбання нематерiальних активiв капiталiзуються на основi витрат, понесених при їх створеннi. Витрати на придбання та створення нематерiальних активiв рiвномiрно амортизуються протягом термiну їх використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Право власностi на науково технiчнi розробки 10
Лiцензiї 10
Очiкуванi термiни корисного використання та методи нарахування амортизацiї переглядаються у кiнцi кожного звiтного року. У випадку необхiдностi проводяться вiдповiднi змiни в оцiнках, щоб врахувати їх ефект у майбутнiх звiтних перiодах.
Основнi засоби
Об’єкти основних засобiв вiдображаються по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням накопичених сум амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Компанiї визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. З цiєю метою залучається професiйний оцiнщик. У подальшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду.
Дооцiнка балансової вартостi, у результатi переоцiнки основних засобiв, вiдноситься на резерв з переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансове становище, крiм тiєї частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається в прибутки чи збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi.
Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, та амортизацiєю, нарахованої на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiкується з резерву з переоцiнки в нерозподiлений прибуток. Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiкується в нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Комп’ютерна технiка 3-5
Офiснi меблi та обладнання 5-15
Iншi 5-15
При проведеннi технiчних оглядiв, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та коректуються в мiру необхiдностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються згiдно моделi облiку по фактичним витратам за виключенням об’єктiв, якi призначенi для продажу. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): 50 – 100 рокiв.
Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або виключення з даної категорiї проводиться тiльки при змiнi призначення об'єкта, що пiдтверджується:
- початком використання нерухомостi як нерухомiсть, зайняту власником, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в категорiю нерухомостi, займаної власником;
- початком реконструкцiї з метою продажу, при перекладi з переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi до запасiв;
- завершенням перiоду, протягом якого власник займав нерухомiсть, при переведеннi з категорiї нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної нерухомостi ; або
- початком операцiйної оренди за договором з iншою стороною, при переведеннi iз запасiв до iнвестицiйної нерухомостi.
Якщо окремий об’єкт iнвестицiйної нерухомостi одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартiсть такого об’єкту розподiляється пропорцiйно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
Визнання фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї:
- фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
- iнвестицiї, що утримуються до погашення; i
- фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу.
При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi, якщо це не iнвестицiї, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Компанiя стає стороною за договором, то вона розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка вимагає поставки активу в термiни, встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до прийнятих управлiнням ризикiв або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються в прибутках або збитках.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
При первiсному визнаннi, виданi позики облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, що визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки за виданою позикою. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом термiну, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються iз залишкiв грошових коштiв i депозитiв до запиту з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше. Банкiвськi овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невiд'ємну частину управлiння грошовими коштами Компанiї, є компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв.
Iнвестицiї, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку.
При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Будь-який продаж або перекласификацiя iнвестицiй, що утримуються до погашення у сумi, що перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификацiї всiх iнвестицiй, утримуваних до погашення, на iнвестицiї, наявнi для продажу. Це допоможе запобiгти Компанiї класифiкувати iнвестицiйнi цiннi папери у якостi таких що є в наявностi для продажу, протягом поточного та двох наступних фiнансових рокiв.
Справедлива вартiсть
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець року; вона не вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту Компанiї. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам та iнших факторiв.
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити вартiсть очiкуваної ф'ючерсної угоди активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими iнструментами. Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть), пов'язана з реалiзацiєю нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не враховувалася в цiй звiтностi.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї включають грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання i позики. Облiкова полiтика щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток.
Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала нiяких фiнансових деривативiв, процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв.
Непохiднi фiнансовi зобов'язання
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi критерiї:
- вiднесення в категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них;
- зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики управлiння ризиками;
- фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi.
Станом на 31 березня Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-якi вiдсотковi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну ставку в складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У даному разi вiдсотковi витрати включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються непогашеними.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод.
Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення.
Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Сума збитку вiд знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу, визнається шляхом вiднесення до прибутку або збиткiв, визнаного в iншому сукупному доходi, i представленого за справедливою вартiстю в резервному капiталi. Накопичений збиток, перемiщений з iншого сукупного доходу i визнаний у прибутках i збитках, представляє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизацiї, i справжньої справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутках та збитках. Змiни резервiв пiд знецiнення, пов'язаних з тимчасовою вартiстю, вiдображаються як частина процентного доходу.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
Визнання фiнансового активу (або, якщо доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у разi:
- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
- збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; або
- передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i якщо Компанiя або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом.
У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому не передавши й не зберiгши за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi подальшої участi компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до оплати.
Фiнансовi зобов'язання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод
Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами обмiну, що переважили на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинним на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв включають короткостроковi iнвестицiї з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше, якi можуть бути конвертованi в певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
Передоплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть.
Запаси
Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу середньозваженої оцiнки. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. Запаси перiодично переглядаються з метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або надлишок запасiв.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а згодом вiдображається за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Аванси, отриманi
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Кредити та позики
Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання всi кредити i позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у складi чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесi амортизацiї. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення настає протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
(i) Державний пенсiйний план з фiксованими внесками
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, згiдно з якою роботодавець повинен здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується заробiтна плата.
Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу нарахування доходiв протягом термiну оренди.
Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Визнання доходiв
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з основної дiяльностi визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається на основi застосування тарифiв на послуги, затверджених керiвництвом Компанiї.
Доходи вiд iнших продажiв визнаються при дотриманнi всiх наступних умов:
- Всi iснуючi ризики i вигоди, що випливають з права власностi на товар, переходять вiд Компанiї до покупця;
- Компанiя не зберiгає за собою управлiнськi функцiї, що випливають з права власностi, а також реальний контроль над проданими товарами; i
- Витрати, якi були понесенi або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Чистi фiнансовi витрати
Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки вiд дисконту фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Витрати по вiдсотках, пов'язанi з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдкладений податок. Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку.
Поточний податок
Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у вiдношеннi оподатковуваного прибутку чи податкових збиткiв за рiк, розрахованих на основi дiючих чи по сутi введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов’язань по сплатi податку на прибуток за минулi роки.
Вiдкладений податок
Вiдкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку.
Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдкладенi податковi активи визнаються по всiм оподатковуваним тимчасовим рiзницям та перенесенню на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю що вiднiмається, а також використовувати податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдкладенi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiдкладенi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання.

 

Незважаючи на скорочення обсягiв торгiв та кiлькостi угод порiвняно з попереднiм роком, ПАТ «ФБ «Перспектива» (далi – Бiржа) продовжує лiдирувати в Українi за низкою показникiв:
- обсяг торгiв (223 млрд. грн, 77% сукупного бiржового обороту в Українi),
- кiлькiсть лiстингових цiнних паперiв (410, на 49% бiльше за попереднiй рiк, 41% загальної кiлькостi в бiржових реєстрах українських фондових бiрж),
- якiсть бiржового списку (48% iнструментiв, допущених до торгiв, мають статус лiстингових, це на 17% бiльше середнього показника на бiржовому ринку України),
- кiлькiсть членiв бiржi, допущених до бiржових торгiв (86) та кiлькiсть операторiв-банкiв (43) тощо.
Показники 2013 рiк 2014 рiк Змiна за рiк, % 2015 рiк* Змiна за рiк, %*
Кiлькiсть членiв бiржi 144 123 -15% 101 -18%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 26.0% (2) 26.6% (2) +0,6% 27,2% (2) +0,6%
Кiлькiсть фiнансових iнструментiв в бiржовому списку 631 688 +9% 852 +24%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 17,9% (2) 19,9% (2) +2,0% 26,0% (2) +6,1%
Кiлькiсть ЦП в бiржовому реєстрi 210 276 +31% 410 +49%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 23,9% (2) 26,4% (2) +2,5% 40,9% (1) +14,5%
Загальний обсяг торгiв, млн. грн. 319 088,48 495 931,53 +55% 223 110,10 -55%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 67,4% (1) 78,8% (1) +11,4% 77,1% (1) -1,7%
- державними ЦП 282 305,69 478 932,99 +70% 207 759,99 -57%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 80,4% (1) 86,6% (1) +6,2% 82,0% (1) -4,6%
- облiгацiями пiдприємств 11 909,96 5 575,01 -53% 3 079,80 -45%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 24,3% (2) 16,5% (2) -7,8% 22,6% (2) +6,1%
- облiгацiями мiсцевих позик 859,5 562,17 -35% 14,08 -97%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 99,5% (1) 96,9% (1) -2,6% 71,1% (1) -15,8%
- акцiями 4 273,00 1 699,67 -60% 474,99 -72%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 9,4% (4) 6,4% (5) -3,0% 8,2% (6) +1,8%
- iнвестицiйними сертифiкатами 1 473,04 609,98 -59% 1 351,4 +122%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 23,5% (2) 14,2% (2) -9,3% 62,3% (1) +48,1%
- опцiонними сертифiкатам 360,5 171,03 -53% 613,94 +259%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 98,8% (1) 58,2% (1) -40,6% 99,8% (1) +39,4%
- депозитними сертифiкатами - 180,10 - 6 996,92 +3785%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку - 18,0% (2) - 80,3% (1) +68,3%
- строковими контрактами 17 906,78 8 200,62 -54% 2 819,04 -66%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 85,1% (1) 85,4% (1) +0,3% 54,1% (1) -31,3%
*Попереднi данi
В 2015 р. бiржовий ринок України, вперше за останнi роки та не в останню чергу через регуляторнi чинники, значно звузився: зменшилися кiлькiсть учасникiв ринку (торговцiв – на 20%, КУА - на 9%, банкiв - на 28%), доступнi iнвесторам фiнансовi iнструменти (насамперед, лiстингових), скоротилися обсяги торгiв на бiржах та частка бiржового ринку, зменшилися обсяги емiсiй, зареєстрованих НКЦПФР (на 24%).
Торги на органiзованому ринку України проходили на 10 фондових бiржах (у квiтнi 2015 р. ця кiлькiсть скоротилася через призупинення лiцензiї УМФБ), але 95,6% бiржових торгiв було сконцентровано на 2 бiржах – ПАТ «ФБ «Перспектива» та ПФТС. Незначний прирiст обсягiв торгiв було зафiксовано лише на 1 бiржi (СЄФБ), а загалом по ринку обсяг торгiв скоротився на 54%.
Найбiльшi обсяги торгiв на фондових бiржах України спостерiгалися щодо iнструментiв з фiксованою доходнiстю (державних та корпоративних облiгацiй, депозитних сертифiкатiв НБУ), на якi сумарно прийшлося 95,2% загального обсягу торгiв на бiржовому ринку України. Зростання торговельної активностi було зафiксовано лише стосовно опцiонних (в 2,1 рази) та депозитних сертифiкатiв НБУ (у 8,7 раз). Бiржа лiдирує за обсягами торгiв переважною бiльшiстю фiнансових iнструментiв, що мають обiг на бiржовому ринку (державнi та мунiципальнi облiгацiї, опцiоннi, iнвестицiйнi та депозитнi сертифiкати, строковi контракти).
Структура торгiв в розрiзi фондових бiрж у 2015 роцi
за фiнансовими iнструментами, млн. грн.
Бiржi облiгацiї державнi облiгацiї мiсцевих позик облiгацiї пiдприємств акцiї iнвестицiйнi сертифiкати строковi контракти опцiоннi сертифiкати депозитнi сертифiкати загалом Змiна за рiк, %
ФБП 207 760,0 14,1 3 079,8 475,0 1 351,4 2 819,0 613,9 6 996,9 223 110,1 -55%
ПФТС 45 256,2 0,2 6 119,8 506,2 21,4 - - 1 717,6 53 621,4 -46%
УБ 264,3 5,6 625,5 3 352,4 72,0 2 372,7 - - 6 692,4 -22%
КМФБ 0,2 - 2 081,0 801,8 682,3 - - - 3 565,3 -64%
СЄФБ - - 1 403,8 6,5 3,1 - - - 1 413,4 12%
УнФБ - - - 553,3 38,0 - - - 591,3 -95%
УФБ - - 294,1 5,7 0,8 - 1,4 - 302,0 -35%
УМВБ - - - 100,2 - 18,5 - - 118,7 -54%
УМФБ* - - 0,0 5,4 0,5 - - - 5,9 -95%
IННЕКС - - - 4,4 0,7 - - - 5,1 -81%
Всього 253 280,6 19,8 13 604,1 5 810,9 2 170,2 5 210,2 615,3 8 714,5 289 425,6 -54%
Змiна за рiк, % -54% -97% -60% -78% -50% -46% +109% +771% -54%
Частка,% 87,5% 0,01% 4,7% 2,0% 0,8% 1,8% 0,2% 3,0% 100%
Основними клiєнтами Бiржi є:
1) члени бiржi, яким вiдповiдно до правил Бiржi, зареєстрованих НКЦПФР та умов укладених договорiв доступу до електронної торговельної системи Бiржi та про надання дозволу на комерцiйне використання комп’ютерної програми торгового термiналу та абонентське обслуговування надається доступ до бiржових торгiв.
2) емiтенти цiнних паперiв, якi iнiцiюють включення цiнних паперiв до бiржового списку та бiржового реєстру з метою первинного розмiщення цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв або їх вторинного бiржового обiгу.
На дiяльнiсть Товариства не впливає сезоннiсть.
Емiтнет здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України.
Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану емiтента включають:
- зростання рiвня конкуренцiї на бiржовому ринку України, що може спричинити зменшення ринкової частки та скорочення доходiв – ризик може бути мiнiмiзований через пiдвищення конкурентних переваг (впровадження бiльш ефективних нових технологiй та фiнансових iнструментiв, залучення емiтентiв та торговцiв цiнними паперами, партнерськi програми з мiжнародними бiржами), участь в консолiдацiйних процесах на нацiональному бiржовому ринку, залучення додаткових коштiв вiд стратегiчного iнвестора для збiльшення статутного капiталу з метою подальшого розвитку;
- нерентабельнiсть – ризик ймовiрний через наявнiсть збиткiв у 2010 роцi та недостатньо високi (хоча i зростаючi) прибутки у 2011-2015 роках, але може бути мiнiмiзований внаслiдок зниження неефективних витрат та оптимiзацiї тарифiв; крiм того, можна очiкувати подальшого зростання доходiв вiд органiзацiї торгiв на Бiржi строковими контрактами та розширення обiгу боргових цiнних паперiв;
- проблеми iз залученням коштiв для розширення дiяльностi – ризик може бути реалiзований лише у випадку необхiдностi залучення додаткових коштiв для розвитку Бiржi, що у поточних умовах може бути пов’язане iз певними складнощами.
В своїй дiяльностi Товариство може також наражатися на операцiйний, правовий та iнвестицiйний ризики. Певнi ризики дiяльностi з органiзацiї торгiвлi цiнних паперами протягом 2015 року страхувалися.
На дiяльнiсть Товариства впливають такi полiтичнi та макроекономiчнi фактори ризику:
- вiрогiднiсть низьких темпiв економiчного розвитку в Українi та/або в свiтi, що може негативно вплинути на активнiсть учасникiв бiржових торгiв та можливостi емiтентiв щодо залучення iнвестицiй - мiнiмiзацiя ризикiв зазначеної категорiї забезпечується шляхом впровадження в бiржовий обiг нових фiнансових iнструментiв;
- об’єктивна нестабiльнiсть та мiнливiсть чинного законодавства через реформування та iмплементацiю європейських норм, зокрема, недостатнiсть нормативного врегулювання процедур органiзацiї бiржової торгiвлi, клiрингу та розрахункiв на виконання зобов’язань за укладеними на бiржi договорами (на даному етапi, насамперед, щодо деривативiв) – для мiнiмiзацiї зазначеного ризику Бiржа бере активну участь в нормотворчiй дiяльностi, спрямованi на побудову надiйної та ефективної моделi клiрингу i розрахункiв в Українi та вдосконалення бiржової дiяльностi.
Емiтент постiйно монiторить, оцiнює ризики та здiйснює заходи з їх мiнiмiзацiї, якi, зокрема, включають:
- монiторинг змiн до законодавства України, приведення Правил та iнших внутрiшнiх документiв Бiржi у вiдповiднiсть до дiючого законодавства, нормотворча дiяльнiсть та взаємодiя з фiнансовими регуляторами та мiжнародними експертами;
- використання сучасного обладнання та програмного забезпечення;
- автоматизацiя роботи з архiвами Бiржi, резервування лiнiй зв’язку та програмно-апаратних засобiв, дотримання режимних вимог до примiщень, у яких розмiщуються критичнi мiсця програмно-технiчних комплексiв автоматизованої системи (далi – АС) Бiржi, виконання вимог розробникiв програмно-технiчних комплексiв щодо технiчного та технологiчного забезпечення, можливiсть нарощування функцiональних характеристик АС Бiржi, а також її адаптацiя в разi змiни законодавчої бази щодо захисту iнформацiї та/або облiку операцiй;
- використання легiтимного електронного документообiгу;
- здiйснення заходiв щодо додержання правил iнформацiйної безпеки,
- контроль проведення розрахункiв за бiржовими договорами за принципом DvP,
- контроль за неухильним виконанням клiєнтами Товариства умов укладених договорiв.
Бiржа провадить свою дiяльнiсть виключно на територiї України.
Бiржа концентрує свої зусилля на пiдвищеннi привабливостi органiзованого ринку цiнних паперiв України для нацiональних та мiжнародних iнвесторiв. Важлива роль бiржi як центрального елемента iнфраструктури ринку зумовлює провадження активної дiяльностi в регуляторнiй сферi щодо вдосконалення нормативного забезпечення функцiонування бiржового ринку, провадження власних та спiльних з iншими учасниками фондового ринку технологiчних, органiзацiйних, освiтнiх та iнформацiйних заходiв тощо.
За пiдсумками 2015 р. власний капiтал збiльшився на 0,15 млн грн. та складає 50,25 млн грн. Структура джерел коштiв характеризується достатньою автономнiстю: частка власного капiталу сягає 79%.
Чистий дохiд за рiк зрiс на 39% та сягнув 3,9 млн грн; чистий прибуток зрiс майже втричi (до 122 тис грн.).
Завдяки значно нижчим за локальних конкурентiв адмiнiстративним та iншим операцiйним витратам, дiяльнiсть бiржi є прибутковою та фiнансово збалансованою – причому винятково за рахунок доходiв вiд профiльної бiржової дiяльностi, а не вiдсоткових та валютних доходiв вiд коштiв на депозитних рахунках, за рахунок яких фiнансуються певнi українськi бiржовi оператори.
Першi кроки щодо реформування нацiонального бiржового ринку призвели до зменшення всiх параметрiв ринку та принесли його учасникам очiкуванi (та анонсованi регулятором) складнощi: пiдвищення лiцензiйних вимог та адмiнiстративного навантаження загалом, звуження iнвестицiйних можливостей, зменшення кiлькостi профучасникiв та, вiдповiдно, скорочення кола потенцiйних контрагентiв. Натомiсть поки що складно видiлити очевиднi (принаймнi, кiлькiсно оцiнюванi) позитивнi наслiдки.
Залишається сподiватися, що активнi дiї щодо «очищення ринку» поступово призведуть до зростання рiвня довiри до ринку з боку внутрiшнiх та мiжнародних iнвесторiв, хоча наразi, через постiйно негативну характеристику ринку з боку його регулятора, складно цього очiкувати в короткостроковiй перспективi. Тим не менше, iнiцiативи (насамперед, з боку НБУ) щодо розвитку ринкiв iнструментiв грошового ринку, а також вiрогiднiсть реалiзацiї багаторiчних сподiвань на належне iнституцiйне оформлення ринку деривативiв можуть стати базою для пiдтримки конкурентоспроможностi нацiонального бiржового ринку.

 

Протягом 2015 року в структурi активiв Бiржi значно зросла частка лiквiдних активiв: до 67% скоротилася частка необоротних активiв (насамперед, нематерiальних акти-вiв у виглядi прав на програмне забезпечення, яке використовується для органiзацiї бiржових торгiв), натомiсть з 3% до 33% зросла частка оборотних активiв, причому до 30% активiв складають найбiльш лiквiднi активи (кошти та поточнi фiнансовi iнвестицiї).
У 2014р. вiдчуження та придбання основних засобiв не було, було збiльшено нематерiальнi активи на суму 420 тис. грн. (право власностi на програмне забезпечення включають технiчнi розробки, якi використовуються Компанiєю для забезпечення автоматизацiй робочих процесiв компанiй та для забезпечення органiзацiї проведеннi торгiв на фондовiй бiржi). Нематерiальнi активи не вiдчужувались.
У 2013р. придбано основних засобiв на суму 10 тис. грн., нематерiальних активiв на 45241 тис. грн. Вiдчуження активiв протягом звiтного перiоду не було.
У 2012р. було придбано основних засобiв на загальну суму 13,516.00 грн. Вiдчуження активiв протягом звiтного перiоду не було.
у 2011 продано основнi засоби на загальну суму 87265 грн без ПДВ. Придбання не було.
у 2009 роцi придбано сервер на суму 191580,00 грн.; " з метою ведення iнвестицiйної дiяльностi та створення необхiдної iнфраструктури для забезпечення власної господарської дiяльностi та заохочення клiєнтiв,
були придбанi корпоративнi права юридичних осiб, дiяльнiсть яких пов`язана з дiяльнiстю товариства (товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) на загальну суму 35901472,74 грн. у 2008 роцi, 16077327,26 грн.
у 2009 роцi.
Iнших основних придбань або вiдчужень не було.
Станом на дату складання цього звiту додаткове придбання активiв або здiйснення iнвестицiй не планується.

 

Правочинiв з власниками iстотної участi, директором, афiлiйованими особами не було. Дочiрнiх/залежних пiдприємтсв, вiдокремлених пiдроздiлiв емiтент не має. У 2015р. переобрано склад Бiржової ради, з членами якої укладено (22.04.2015р.) цивiльно-правовi угоди щодо здiйснення повноважень членiв Бiржової ради Товариства. З Шевчук К.Д., Чернобровську К.М. укладенi безоплатнi Договори. Мiлюшко Е.I. отримує зарплату згiдно штатного розпису.

 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 160 тис. грн.
Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Емiтента.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Комп’ютерна технiка 3-5
Офiснi меблi та обладнання 5-15
Iншi 5-15
Сума нарахованого зносу за звытний перiод 26 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю.
Основнi засоби, що тимчасово не використовуються, на 31 грудня 2015 року вiдсутнi.
Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.
Щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв емiтент не визначився.

 

На дiяльнiсть Товариства впливають такi полiтичнi та макроекономiчнi фактори ризику:
- вiрогiднiсть недостатнiх темпiв економiчного розвитку в Українi та/або в свiтi, низьких темпiв впровадження реформ в фiнансовому секторi та економiцi загалом, що може негативно вплинути на активнiсть учасникiв бiржових торгiв та можливостi емiтентiв щодо залучення iнвестицiй - мiнiмiзацiя ризикiв зазначеної категорiї забезпечується шляхом впровадження в бiржовий обiг нових фiнансових iнструментiв;
- об’єктивна нестабiльнiсть та мiнливiсть чинного законодавства через реформування та iмплементацiю європейських норм, зокрема, недостатнiсть нормативного врегулювання процедур органiзацiї бiржової торгiвлi, клiрингу та розрахункiв на виконання зобов’язань за укладеними на бiржi договорами (на даному етапi, насамперед, щодо деривативiв) – для мiнiмiзацiї зазначеного ризику Бiржа бере активну участь в нормотворчiй дiяльностi, спрямованiй на побудову надiйної та ефективної моделi клiрингу i розрахункiв в Українi та вдосконалення бiржової дiяльностi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень досить значний.

 

Протягом звiтного перiоду виплачено штрафiв у сумi 5000 грн. згiдно Постанови НКЦПФР №370-ЦА-УП-ФБ вiд 07.10.2015р. про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв.

 

Бiржа розвивається, насамперед, за рахунок власних фiнансових ресурсiв та завдяки постiйному впровадженню нових торговельних та клiрингових технологiй, збiльшенню доходiв за рахунок залучення до обслуговування емiтентiв та торговцiв цiнними паперами. Тим не менше, реалiзацiя подальших новацiй, необхiдних для пiдтримання конкурентних переваг на нацiональному бiржовому ринку, може перевищити iснуючi фiнансовi можливостi Бiржi.
Крiм того, слiд зважати на змiну корпоративної структури провiдних конкурентiв, в яких протягом 2015 р. - початку 2016 рр. було суттєво скорочено корпоративний (хоча i не технологiчний) контроль Московської бiржi. Це вiдкриває додатковi можливостi для корпоративних, технологiчних та органiзацiйних аспектiв консолiдацiї нацiонального бiржового ринку на базi найбiльш технологiчно розвинутих фондових бiрж та/або iз залученням зовнiшнiх стратегiчних iнвесторiв, зокрема, за участi Бiржi та технологiчно пов’язаних з нею iнфраструктурних компанiй.

 

Невиконаних договорiв, виконання яких принесе прибуток Товариству не має.

 

Першочерговими для Бiржi є наступнi плани розвитку.
1)Пiдвищення якостi бiржового списку.
На Бiржi та бiржовому ринку в цiлому залишається недостатньою частка лiстингових ЦП, в бiржових списках залишається багато ЦП, щодо яких взагалi вiдсутнi бiржовi торги.
Протягом 2011-2014 рр. частка лiстингових акцiй в бiржових списках українських фондових бiрж коливалася в межах 9-11%, корпоративних облiгацiй – 29-36%. За наслiдком суттєвого пiдвищення лiстингових вимог на початку 2016 р. ринок зiткнувся iз ще бiльш суттєвим дефiцитом лiстингового iнструментарiю. Зокрема, порiвняно з попереднiм роком кiлькiсть лiстингових акцiй скоротилася з початку 2015 р. до кiнця сiчня 2016 р. з 180 до 18, кiлькiсть лiстингових облiгацiй пiдприємств – з 230 до 60.
Для Бiржi наслiдки були менш значущими, нiж для iнших українських фондових бiрж, зважаючи на акцент на торгiвлi державними цiнними паперами, яких лiстинговi новацiї не торкнулися. Бiльше того, кiлькiсть лiстингових цiнних паперiв у 2015 р. на Бiржi, на вiдмiну вiд iнших бiрж, вдалося навiть збiльшити завдяки активiзацiї торгiв депозитними сертифiкатами НБУ.
Тим не менше, перед Бiржею гостро стоїть завдання залучення до лiстингу емiтентiв недержавних цiнних паперiв (акцiй та корпоративних облiгацiй). При цьому слiд зважати на законодавчi iнiцiативи щодо обмеження обiгу торгiв акцiями ПАТiв (з травня 2016 р. можуть бути включенi до бiржового реєстру тiльки однiєї бiржi, всупереч європейськiй практицi), а також необхiднiсть надання операторам максимально диверсифiкованого кола найбiльш привабливого iнструментарiю.
Крiм того, так зване «очищення ринку» стало додатковим чинником зменшення доступного операторам бiржового ринку iнструментарiю, що вже позначилося на скороченнi цiнних паперiв, за якими в 2015 роцi укладалися договори. Зокрема, якщо порiвнювати перший та четвертий квартали 2015 року, то на Бiржi середньомiсячна кiлькiсть цiнних паперiв, за якими укладалися договори, мала таку динамiку: акцiї - зменшення на 61%, ЦП IСI – на 36%, ОВДП – на 43%, облiгацiї пiдприємств – зростання на 7%. Не менш негативними були показники на ПФТС, де традицiйно представлено найбiльш широкий бiржовий список: акцiї та облiгацiї пiдприємств – зменшення на 54%, ЦП IСI – на 66%, ОВДП – на 46%.
В якостi позитиву варто зазначити суттєве розширення в обiгу на Бiржi iнструментiв строкового ринку (поява деривативiв на 3 валютнi пари, дорогоцiннi метали та iндекси акцiй) та запуск активного ринку депозитних сертифiкатiв, який за наслiдками року поступався за обсягами лише ринку ОВДП – базовому для Бiржi (та нацiонального ринку в цiлому).
2) Залучення учасникiв торгiв.
У 2015 роцi тривало значне скорочення кiлькостi членiв на українських фондових бiржах – в середньому воно склало 21,9% (в 2014 р. – 16,6%), що спiвставне iз скороченням загальної кiлькостi лiцензованих ТЦП. До членства на ФБП залучено 27,2% українських ТЦП (на 0,6% бiльше за 2014 рiк). ФБП випереджає всi фондовi бiржi за кiлькiстю банкiв-членiв (43).
Однак не всi члени українських фондових бiрж дiйсно укладають на них договори та навiть часто не допущенi до торгiв. Втiм iнформацiю про реальну кiлькiсть учасникiв бiржових торгiв розкриває обмежена кiлькiсть українських фондових бiрж.
Кiлькiсть активних операторiв на Бiржi у 2015 р. становила 81, тобто 80% кiлькостi членiв Бiржi, що вiдповiдає показникам попереднього року.
Кiлькiсть активних операторiв на ФБП у розрiзi видiв цiнних паперiв у 2012-2015 рр.
Показники 2012 2013 2014 2015 2015/2014 2015/2012
Загальна кiлькiсть активних операторiв 62 100 98 81 -17% +31%
- державнi облiгацiї 28 61 78 60 -23% +114%
- облiгацiї пiдприємств 32 58 54 33 -39% +3%
- акцiї 27 49 37 27 -27% 0%
- iнвестицiйнi сертифiкати 9 27 32 20 -38% +122%
- депозитнi сертифiкати - - 2 14 +600% -
- опцiоннi сертифiкати 6 6 4 4 0% -33%
- облiгацiї мiсцевих позик 6 9 8 3 -63% -50%
Кiлькiсть членiв Бiржi на кiнець року 108 144 123 101 -18% -6%
Частка активних операторiв в середньорiчнiй кiлькостi членiв Бiржi 56% 78% 73% 73% 0% +17%
Частка активних операторiв в кiлькостi членiв Бiржi на кiнець року 57% 69% 80% 80% 0% +23%
Рiвень активностi членiв ПФТС близький до показникiв ФБП – середньомiсячна кiлькiсть учасникiв торгiв на ПФТС в 2015 роцi – 54 ТЦП (70% кiлькостi членiв на кiнець року). На УБ, незважаючи на лiдерство за кiлькiстю членiв бiржi, показники скромнiшi: середньомiсячну кiлькiсть учасникiв торгiв можна оцiнити на рiвнi 43 ТЦП (36% кiлькостi членiв на кiнець року).
3) Просування технологiї Iнтернет-трейдингу на Бiржi.
У 2013 роцi Бiржа почала активну спiвпрацю з українськими та росiйськими розробниками вiдповiдних IТ щодо розробки унiверсального "шлюзу". В травнi 2014 року вiдбулися першi торги за цiєю технологiєю щодо акцiй. У травнi 2015 року технологiчнi можливостi для операторiв ринку були розширенi: завдяки успiшному старту торгiв валютними деривативами вдалося оперативно забезпечити iнтеграцiю брокерської системи SL Trade вже не тiльки до фондового, але й до торгiв на строковому ринку Бiржi.
Подальше зростання популярностi технологiї Iнтернет-трейдингу значною мiрою стримується з причин, аналогiчних проблемам, що ускладнюють розвиток строкового ринку на Бiржi та в Українi загалом (iнституцiйнi проблеми, недостатнiсть законодавчого врегулювання, валютнi обмеження).
4) Розвиток ринку РЕПО на Бiржi.
Восени 2013 року розпочалася взаємодiя Бiржi з РЦ, НАБУ, АУФТ щодо методологiчного та технологiчного обговорення умов запуску ринку тристороннього РЕПО з компенсацiйними внесками. Ця технологiя має значно пiдвищити лiквiднiсть не тiльки власне ринку РЕПО, але й спотових сегментiв обiгу iнструментiв, якi можуть використовуватися в якостi предмету РЕПО. Ця технологiя, незважаючи на численнi обговорення протягом 2013-2015 рр., так i не була реалiзована, в т.ч. через вiдсутнiсть вiдповiдної IТ-реалiзацiї на рiвнi РЦ. Як наслiдок, на ринку РЕПО наразi домiнує т.зв. «вiльне РЕПО». Недостатнiсть дiєвих механiзмiв гарантування виконання угод РЕПО в умовах активного виведення банкiв з ринку та дефiциту лiквiдностi в низцi випадкiв призвела до певних складнощiв щодо виконання зобов’язань, якi, втiм, були вирiшенi з врахуванням юридичних конструкцiй, передбачених для таких ситуацiй правилами Бiржi.
В якостi позитивного чинника варто зазначити, що протягом 2015 р. Бiржi вдалося iнiцiювати внесення змiн до нормативно-правових актiв НБУ, i вже на початку 2016 р. на Бiржi стартували операцiї РЕПО з депозитними сертифiкатами НБУ.
5)Розвиток строкового ринку на Бiржi.
Незважаючи на збiльшення рiзновидiв строкових контрактiв, 2015 рiк не став проривним для українського бiржового ринку деривативiв. Цей сегмент бiржових торгiв скоротився вдвiчi через наступнi причини:
висока волатильнiсть найбiльш цiкавих базових активiв, а вiдповiдно надмiрнi розмiри гарантiйного забезпечення (до 20-30% розмiру контракта),
консервацiя спекулятивного характеру ринку (найбiльш активно торгуються деривативи на пару EUR/USD, натомiсть значно менш популярнi деривативи на пари, що мiстять нацiональну одиницю та можуть використовуватися для хеджування вiдповiдних валютних ризикiв),
вiдсутнiсть дiєвої системи клiрингу, розрахункiв, гарантiй та управлiння ризиками щодо деривативiв, яка була б iнтегрована до вже iснуючої централiзованої системи клiрингу та розрахункiв щодо цiнних паперiв на базi ПАТ «Розрахунковий центр»,
вiдсутнiсть адекватного законодавчого врегулювання проблематики ринку деривативiв, його учасникiв, класифiкацiї iнструментiв, iнституцiонального оформлення клiрингу тощо (проект Закону про регульованi ринки та деривативи також неповною мiрою вирiшує цi завдання).
6) Сприяння збiльшенню конкурентоспроможностi нацiонального бiржового ринку, його корпоративнiй та технологiчнiй концентрацiї на прозорих, ринкових умовах.
У 2015 роцi рiзко зрiс iнтерес до структури власностi провiдних українських фондових бiрж. Це зумовило тимчасове призупинення лiцензiй бiрж ПФТС та УБ, значне зменшення частки резидентiв країни-агресора в їх капiталах, концентрацiю та максимальне спрощення структури власностi Бiржi. Також активiзувалися дискусiї (в т.ч. за участi мiжнародних експертiв та потенцiйних iнвесторiв) щодо можливих шляхiв концентрацiї нацiонального бiржового ринку, обрання для нього найбiльш прийнятної корпоративної та технологiчної платформи, ступеню участi держави в цих процесах. Бiржа також проводила певнi консультацiї щодо можливих форматiв участi в таких процесах. Незважаючи на публiчнiсть позицiї Бiржi в цьому контекстi, поки що, через об’єктивнi складнощi (звуження бiржового ринку, неочевиднiсть його короткострокових перспектив в умовах активного реформування економiки та фiнансового сектору, не надто послiдовна позицiя регулятора, тривалi процеси погодження та оформлення змiн у власностi ПФТС i УБ, неспiвпадiння корпоративних iнтересiв та загального бачення розвитку ринку основними акцiонерами провiдних бiрж тощо) консультацiї не призвели до бiльш-менш остаточних наслiдкiв, якi було б доцiльно доводити до вiдома акцiонерiв та учасникiв ринку.
7)Участь в регуляторних заходах розвитку бiржового ринку.
Пiдписання Асоцiацiї України з ЄС має наслiдком визначення прiоритетiв розвитку нацiонального фiнансового ринку, формулювання вiдповiдних програм та комплексного приведення нормативного поля до вимог європейських стандартiв. Поки що у деяких випадках така iмплементацiя європейських вимог проходить достатньо фрагментарно та вибiрково, що може негативно позначитися на привабливостi бiржового ринку для внутрiшнiх та мiжнародних iнвесторiв. Зрозумiло, що така ситуацiя вимагає подальшої активiзацiї нормотворчих заходiв та iнформацiйної активностi Бiржi.

 

IТ-заходи, спрямованi на пiдвищення конкурентоспроможностi Бiржi та її iнфраструктури, реалiзуються нацiональним професiйним розробником програмного забезпечення, що входить до складу групи компанiй, що мають на метi розвиток нацiонального бiржового ринку (фондового, строкового та товарного сегментiв). Багаторiчнi iнвестицiї в IТ були капiталiзованi. Як наслiдок, активи Бiржi наразi складенi значною мiрою нематерiальними активами у виглядi прав на програмне забезпечення, яке використовується для органiзацiї бiржових торгiв. Витрати за надходження прав власностi на програмне забезпечення та комп. програми склали вiдсутнi. Право власностi на програмне забезпечення включають технiчнi розробки, якi використовуються Компанiєю для забезпечення автоматизацiй робочих процесiв компанiй та для забезпечення органiзацiї проведеннi торгiв на фондовiй бiржi. Компанiя не проводила переоцiнку вартостi наявних в неї нематерiальних активiв у зв’язку з вiдсутнiстю активного ринку на подiбнi активи та вiдсутнiстю постiйних замовлень на продукцiю Компанiї для розрахунку майбутнiх грошових потокiв.

 

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, стороною в яких виступає емiтент, або його посадовi особи вiдсутнi. Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств.

 

За пiдсумками 2015 р. власний капiтал збiльшився на 0,15 млн грн. та складає 50,25 млн грн. Структура джерел коштiв характеризується достатньою автономнiстю: частка власного капiталу сягає 79%.
Чистий дохiд за рiк зрiс на 39% та сягнув 3,9 млн грн; чистий прибуток зрiс майже втричi (до 122 тис грн.).
Завдяки значно нижчим за локальних конкурентiв адмiнiстративним та iншим операцiйним витратам, дiяльнiсть бiржi є прибутковою та фiнансово збалансованою – причому винятково за рахунок доходiв вiд профiльної бiржової дiяльностi, а не вiдсоткових та валютних доходiв вiд коштiв на депозитних рахунках, за рахунок яких фiнансуються певнi українськi бiржовi оператори.
За 2012-2014 рр. чистий дохiд Бiржi зрiс у 2,7 рази (з 1,05 до 2,81 млн грн.). Зростання доходiв було пов’язане iз коригуванням тарифiв (до рiвня, бiльш вiдповiдного тарифам основних конкурентiв, та з метою диверсифiкацiї тарифних моделей вiдповiдно до торговельної активностi членiв Бiржi), а також зi збiльшенням кiлькостi активних операторiв бiржових торгiв та кiлькостi трансакцiй.
Вiдповiдно, у 3,8 раз збiльшився чистий прибуток (з 20 до 75 тис грн.). Втiм, внаслiдок значної конкуренцiї та постiйних витрат у розвиток IТ-платформи, розширення кола фiнансових iнструментiв та стимулювання лiквiдностi, прибутковiсть Бiржi, безумовно, є достатньо низькою, хоча i зростає (чиста рентабельнiсть активiв збiльшилася з 0,04% у 2012 р. до 0,15% у 2014 р.).
У 2013 р. структура активiв Бiржi значною мiрою змiнилася: до цього значну частку активiв складали довгостроковi iнвестицiї (у власностi Бiржi перебували частки компанiй, що надають IТ-послуги Бiржi, iншим складовим її iнфраструктури та широкому колу професiйних учасникiв фондового ринку), але на кiнець 2013 р. активи Бiржi були складенi, насамперед, нематерiальними активами у виглядi прав на програмне забезпечення, яке використовується для органiзацiї бiржових торгiв. Значною частка вартостi довгострокових та нематерiальних активiв в структурi активiв Бiржi залишилася i в 2014 роцi.
За пiдсумками 2014 р. власний капiтал збiльшився на 0,04 млн грн. та складає 50,1 млн грн. Структура джерел коштiв характеризується достатньою автономнiстю: частка власного капiталу сягає 99,8%.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

6

9

0

0

6

9

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

6

9

0

0

6

9

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

6

9

0

0

6

9

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 160 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Комп’ютерна технiка 3-5
Офiснi меблi та обладнання 5-15
Iншi 5-15
Сума нарахованого зносу за звiтний перiод 26 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
Основнi засоби, що тимчасово не використовуються, на 31 грудня 2015 року вiдсутнi.
На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

50246

50101

Статутний капітал (тис. грн.)

50000

50000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

50000

50000

Опис

1.Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530, - поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630. 4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Чистi активи перевищують статутний капiтал. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

52

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

13068

X

X

Усього зобов'язань

X

13120

X

X

Опис:

iншi зобов’язання становлять за 2015р. 13068 тис. грн. (в тому числi поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 38 тис. грн., розрахунки за страхування 7 тис. грн., з оплати працi 14 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання 13009 тис. грн.), податковi зобов’язання становлять за 2015р. 52 тис. грн., усього зобов’язань за 2015р. 13120 тис. грн.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

23.03.2015

24.03.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.04.2015

23.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

07.08.2015

07.08.2015

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма «Фiнекс-Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32237449

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61022, м. Харкiв, вул. Чайковського, буд. 5/7/9, к.2

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3095 26.12.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

48 П 000048 12.03.2013 до 27.09.2017рр.

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

Цей Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) адресується:
- Акцiонерам та Бiржовiй радi;
- Керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;
- Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою «ФIНЕКС-АУДИТ» (надалi за текстом – Аудитор) був проведений аудит рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, що додається, ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (надалi за текстом – ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА») у складi: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2015 року; Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма № 2); Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма № 3); Звiт про власний капiтал (форма № 4); Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12. 2015 рiк (надалi за текстом – Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк).
Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» складена за концептуальною основою загального призначення, а саме – за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Датою першого застосування МСФЗ для складання фiнансової звiтностi ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА » є 01 сiчня 2012 р.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу товариства за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» несе вiдповiдальнiсть за складання Фiнансової звiтностi за 2015 рiк у вiдповiдностi до МСФЗ, а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки
Вiдповiдальнiсть Аудитора
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки на пiдставi проведеного аудиту Фiнансової звiтностi за 2015 рiк ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА». Аудиторська перевiрка проведена згiдно Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання вiдповiдних етичних норм, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур, якi направленi на отримання достатнiх аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка мiститься у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитором було розглянуто заходи внутрiшнього контролю ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» щодо пiдготовки та складання Фiнансової звiтностi за 2015 рiк з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА». Аудит також включав оцiнку вiдповiдностi використання окремих положень облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання Фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень показникiв був визначений вiдповiдно до професiйної думки Аудитора у розмiрi не бiльше 5% вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов’язань i власного капiталу.
Аудитор вважає, що отриманi достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Пiд час проведення аудиту iснували певнi обмеження обсягу перевiрки, зокрема Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю активiв та зобов`язань, оскiльки ця дата передувала датi укладання договору на проведення аудиту тому не мав змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування думки щодо цих статей. Але, на думку Аудитора, зазначенi обмеження не призведуть до суттєвого перекручування Фiнансової звiтностi за 2015 рiк i не зроблять значного впливу на фiнансовий стан ПАТ«ФБ «ПЕРСПЕКТИВА».
Умовно-позитивна думка
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно позитивної думки», Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2015 р., фiнансовi результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2015 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Додатки:
- Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА».
Цей Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) складений i пiдписаний 16 березня 2016 року у мiстi Харковi, Україна.
Аудитор
Мозгова I.Є.


Директор Крiмерман Л.О.
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «ФIНЕКС-АУДИТ»
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3095, видане за рiшенням Ау¬диторської Палати України № 118 вiд 26.12.. 2002 р., дiю подовжено до 27.09. 2017 р.

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, Свiдоцтво № 48, серiя та номер П 000048, внесено за рiшенням НКЦПФР вiд 12.03.2013 р. (дiйсне до 27.09.2017 р.)
Сертифiкат аудитора Мозгової Iрини Євгенiвни серiя А № 006621, виданий рiшенням Аудиторської Палати України № 176/10 вiд 26.04.2007 р., термiн чинностi продовжено до 26.04.2017 р

Сертифiкат аудитора Крiмерман Лади Олександрiвни серiя А № 006274, виданий рiшенням Аудиторської Палати України № 176/10 вiд 26.04.2007 р., термiн чинностi продовжено до 26.04.2017 р.

-

-

-


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

2

1

2

2014

1

0

3

2013

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Голосування з першого по дев’яте, а також з одинадцятого та дванадцятого питань порядку денного вiдкрите та проводиться шляхом пiдрахунку голосiв, що зазначенi на картках, якi були наданi представникам акцiонерiв пiд час реєстрацiї, за принципом: одна проста iменна акцiя – один голос. Голосування з десятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв, якi були наданi представникам акцiонерiв пiд час реєстрацiї.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

не проводила

 

не проводила

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

12

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

Оцiнка не проводилась

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Винагородау виглядi заробiтної плати встановлена тiльки Головi Бiржової Ради i є фiксованою сумою.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Пiд час пiдписання цивiльно-правової угоди

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Положення про здiйснення фiнансового монiторингу, правила проведення фiнансового монiторингу, посадова iнструкцiя працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу, Правила Бiржi та iн.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Ротацiя аудиторiв

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

 

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

iнше вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Проведена планова перевiрка

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не затверджено

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не затверджено

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс не затверджено

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Основною метою дiяльностi Бiржi є створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй, проведення регулярних торгiв фiнансовими iнструментами за встановленими правилами, централiзованого укладення i виконання договорiв щодо фiнансових iнструментiв, у тому числi здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними, та розв’язання спорiв мiж членами Бiржi. Бiржа створена без мети отримання прибутку.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Власником iстотної участi є Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перкспектива" (34497042, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30). Вiдповiдають чинному законодавству. Змiни за рiк: Реєстр станом на 31.12.2015р. 29.01.2016р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий реєстр власникiв. Пакет власника акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова група Перспектива» (код за ЄДРПОУ 34497042, 49000, м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) складав 94,2157% голосуючих акцiй (94,2157% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «Бiржова група Перспектива» складає 94,2357% голосуючих акцiй (94,2357% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. Опосередкованими власниами iстотної участi Є Фiлiпська I.В., Антонов С.М. Набуття опосередкованої iстотної участi погоджено в НКЦПФР.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Вiдсутнi факти порушення (або про вiдсутнiсть таких фактiв) членами бiржової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, у тому числi до членiв її бiржовоїї ради та виконавчого органу вiдсутнi

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Видами Ризикiв, на якi в своїй дiяльностi наражаються Учасники Бiржових торгiв пiд час укладання Договорiв та при виконаннi зобов’язань за ними, є основний, системний, ринковий, операцiйний, правовий, кредитний Ризики та Ризик лiквiдностi. Основний Ризик – ризик того, що Учасник Бiржових торгiв, що уклав Договiр, не виконає своїх зобов’язань за цим Договором. Для виключення основного Ризику розрахунки за наслiдками Бiржових торгiв здiйснюється мiж Учасниками Бiржових торгiв та/або Платiжною органiзацiєю в якостi Центрального контрагента виключно за принципом «поставка цiнних паперiв проти оплати» на пiдставi Iнформацiї Бiржi щодо формування розрахункових документiв. При цьому Центральний контрагент приймає на себе основний Ризик. Системний Ризик - Ризик того, що неспроможнiсть одного з Учасникiв Бiржових торгiв (його Клiєнтiв) або Платiжної органiзацiї в якостi Центрального контрагента виконати свої зобов'язання за Договорами призведе до нездатностi iнших Учасникiв Бiржових торгiв або Платiжної органiзацiї в якостi Центрального контрагента виконати свої зобов'язання у повному обсязi. Для мiнiмiзацiї системного Ризику здiйснюються наступнi заходи: • розрахунки за Договорами здiйснюються за принципом «поставка цiнних паперiв проти оплати»; • Платiжна органiзацiя в якостi забезпечення виконання зобов’язань за Договорами використовує кошти на рахунках Учасникiв Бiржових торгiв, вiдкритих в Платiжнiй органiзацiї, або iншi Активи, наданi Учасником Бiржових торгiв у забезпечення для повного виконання своїх зобов’язань; • при здiйсненнi Клiрингу та розрахункiв на виконання зобов'язань за Договорами, укладеними на Бiржових торгах в якостi Центрального контрагента виступає Платiжна органiзацiя; • створюється система Доступу до укладення Учасниками Бiржових торгiв (їх Клiєнтами) Договорiв на рiзних Ринках, коли Неплатоспроможнiсть будь-якого Учасника Бiржових торгiв не призводить до кредитних Ризикiв та Ризикiв лiквiдностi iнших Учасникiв Бiржових торгiв. Ринковий ризик - Ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн незалежно вiд того, чи спричиненi цi змiни факторами, якi притаманнi конкретному типу цiнних паперiв в обiгу. Для мiнiмiзацiї ринкового Ризику здiйснюються наступнi заходи: • Бiржею застосовується дисконт до ринкової вартостi Додаткового забезпечення; • застосовується процедура внесення Компенсацiйного внеску на Ринку РЕПО. Особливостi мiнiмiзацiї ринкового Ризику на Строковому ринку викладено Правилами Бiржi щодо торгiв на Строковому ринку. 9.8. Операцiйний Ризик - Ризик того, що операцiйнi помилки персоналу, порушення правил електронного документообiгу, помилки програмного забезпечення або технiчнi несправностi спричинять помилки при укладаннi Договорiв або посилять кредитний Ризик або Ризик лiквiдностi. Для мiнiмiзацiї операцiйного Ризику здiйснюються наступнi заходи: • контроль обов’язкового виконання кожним Учасником Бiржових торгiв вимог Регламенту ЦСК, дотримання технологiї роботи та дiючих iнструкцiй роботи АС Бiржi з iншими компонентами та складовими АС Бiржi на Бiржових торгах; • автоматизацiя роботи з архiвами Бiржi. Можливiсть ознайомлення з будь-якою потрiбною архiвною iнформацiєю протягом термiну її зберiгання (у цьому разi виконуються лише операцiї з перегляду, пошуку та формування вихiдних документiв); • резервування лiнiй зв’язку та програмно-апаратних засобiв; • дотримання режимних вимог до примiщень, у яких розмiщуються критичнi мiсця програмно-технiчних комплексiв АС Бiржi; Мiнiмiзацiя операцiйних Ризикiв здiйснюється за рахунок використання АС Бiржi, застосування якої передбачає перевiрку: • вiдповiдностi АС Бiржi вимогам вiдповiдних стандартiв; • виконання вимог розробникiв програмно-технiчних комплексiв щодо технiчного та технологiчного забезпечення. За допомогою програмно-технiчних засобiв АС Бiржi на Бiржових торгах забезпечується: • хронологiчне та систематичне вiдображення всiх операцiй в Клiрингових реєстрах на пiдставi первинних документiв; • своєчасне та повне вiдображення всiх операцiй на Позицiйних рахунках Учасникiв Бiржових торгiв (їх клiєнтiв) на Бiржi; • взаємозв'язок даних синтетичного та аналiтичного облiку; • можливiсть нарощування функцiональних характеристик АС Бiржi, а також її адаптацiя в разi змiни законодавчої бази щодо захисту iнформацiї та/або облiку операцiй. Програмно-технiчнi засоби АС Бiржi забезпечують: • доступ з робочого мiсця Пiдписувача лише до тiєї iнформацiї, що потрiбна Пiдписувачу для безпосереднього виконання його обов'язкiв; • можливiсть докладного попереднього аналiзу всiєї вхiдної iнформацiї до часу її вiдображення в облiку; • надання Пiдписувачам повiдомлення про наявнiсть викривленої та/або суперечливої iнформацiї; • прийняття Пiдписувачем правильного рiшення про те, яке з джерел iнформацiї слiд вважати сумнiвним, а яке - достовiрним; • неможливiсть iгнорування iнформацiї, що надiйшла з будь-якого джерела; • автоматичне присвоєння АС Бiржi кожнiй операцiї унiкального iдентифiкацiйного номера (цей номер фiксується в Iнформацiї Бiржi щодо формування розрахункових документiв); • надiйнiсть та здатнiсть до швидкого вiдновлення робочого процесу в разi виникнення технiчних збоїв. Наявнiсть резервного накопичення та зберiгання всiєї iнформацiї для забезпечення вiдновлення роботи Учасника Бiржових торгiв унаслiдок виникнення надзвичайних ситуацiй; • вiдповiднiсть вимогам iнформацiйної безпеки у вiдповiдностi з Роздiлом 23 цих Правил. Правовий Ризик - Ризик недостатностi правового регулювання або змiна положень або нормативно-правових актiв, що спричинять виникнення чи збiльшать основний, системнi та кредитнi Ризики або Ризик лiквiдностi. Для мiнiмiзацiї правового Ризику Бiржа здiйснює такi заходи: • постiйно проводить монiторинг змiн до законодавства України та приводить цi Правила у вiдповiднiсть до дiючого законодавства; • контролює неухильне виконання Учасниками Бiржових торгiв вимог цих Правил щодо оформлення договiрних вiдносин; • аналiзує спiрнi питання, якi виникають у процесi проведення Бiржових торгiв, щодо неадекватностi цих Правил, внутрiшнiх нормативних документiв Бiржi з метою приведення їх у вiдповiднiсть до поточних вимог; • забезпечує ефективний механiзм вирiшення спорiв; • погоджує цi Правила з Платiжною органiзацiєю. Ризик лiквiдностi - Ризик того, що Платiжна органiзацiя або Учасник Бiржових торгiв (його Клiєнт) не матиме достатньо Активiв для виконання своїх зобов'язань у повному обсязi у визначений час, але вiн зможе їх виконати в iнший час у майбутньому. Кредитний Ризик - Ризик того, що Бiржа, Платiжна органiзацiя або Учасник Бiржових торгiв не зможе повнiстю виконати свої зобов'язання в конкретний момент часу або у майбутньому. Для мiнiмiзацiї кредитного Ризику та Ризику лiквiдностi, якi виникають при клiрингу та розрахунках на виконання зобов'язань за Договорами, здiйснюються такi заходи: • обов’язковою умовою договору з Платiжною органiзацiєю є вiдкриття Платiжною органiзацiєю рахункiв в Членiв Платiжної системи для здiйснення операцiй, пов’язаних iз наданням послуг з переказу коштiв; • Учасниками Бiржових торгiв, що вiдкрили рахунки у Платiжнiй органiзацiї, забезпечується дотримання режиму функцiонування рахункiв, визначеного Платiжною органiзацiєю; • Платiжна органiзацiя забезпечує достовiрну, своєчасну та повну iнформацiю щодо наявностi Грошового лiмiту у Учасникiв Бiржових торгiв; • Платiжна органiзацiя обмежує перелiк власних операцiй, за якими можуть виникнути зобов’язання, виключно розмiром власного капiталу Платiжної органiзацiї; • Платiжна органiзацiя забезпечує дотримання вимог законодавства України щодо термiнiв переказу коштiв у вiдповiдностi з укладеними договорами; • Платiжна органiзацiя забезпечує Бiржу iнформацiєю щодо Грошового лiмiту у вiдповiдностi до п. 13.7 цих Правил. Кожний Учасник Бiржових торгiв має право проводити додатковi заходи щодо мiнiмiзацiї своїх Ризикiв, якщо це не впливає на технологiю роботи iнших Учасникiв Бiржових торгiв, а також Бiржових торгiв в цiлому.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У 2014р. було обрано обрано особу, що проводить внутрiшнiй аудит контроль. У 2015р. Проведена планова перевiрка. Порушень не виявлено. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» Фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 1. СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далi - «Компанiя») зареєстроване та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України. Спочатку Компанiя була створена як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГIВЕЛЬНО-IНФОРМАЦIЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстроване Виконкомом Днiпропетровської мiської ради 23 серпня 2005р. Далi компанiю було перетворене у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» згiдно рiшень Загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГIВЕЛЬНО-IНФОРМАЦIЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 07/07/24 вiд 24 липня 2007 року та № 08/01/28-01 вiд 28 сiчня 2008 року). 06 серпня 2009 року згiдно рiшень Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 09/08/03-01 вiд 03 серпня 2009 року) ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» перетворене у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА». Основною дiяльнiстю Компанiї є органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку. Юридична адреса Компанiї: 01004, Україна, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9А. - Лiцензiя серiя АЕ № 294782 видана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 10.04.2015р.(змiна адреси) на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку –дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, строк дiї лiцензiї з 24.03.2008 р. по 24.03.2018р. 2. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Заява про вiдповiднiсть Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi - МСФЗ). Функцiональна валюта та валюта подання Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше. Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод. Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової економiчної кризи. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Компанiї. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено такi стандарти як МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання», якi вiдповiдно набувають чинностi 01 сiчня 2016 року та 01 сiчня 2018 року. При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, Компанiя застосувала всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi рiчної звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2015 р. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Компанiї. Керiвництво Компанiї планує застосувати всi вищевказанi стандарти у фiнансовiй звiтностi за вiдповiднi перiоди. Вплив застосування даних стандартiв на фiнансову звiтнiсть за майбутнi перiоди в даний час оцiнюються керiвництвом. 3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, включають переважно програмне забезпечення та комп’ютернi програми, що використовуються для здiйснення професiйнiй дiяльностi компанiї , та лiцензiї на лiцензованi види дiяльностi. Витрати на створення та придбання нематерiальних активiв капiталiзуються на основi витрат, понесених при їх створеннi. Витрати на придбання та створення нематерiальних активiв рiвномiрно амортизуються протягом термiну їх використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): Право власностi на науково технiчнi розробки 10 Лiцензiї 10 Очiкуванi термiни корисного використання та методи нарахування амортизацiї переглядаються у кiнцi кожного звiтного року. У випадку необхiдностi проводяться вiдповiднi змiни в оцiнках, щоб врахувати їх ефект у майбутнiх звiтних перiодах. Основнi засоби Об’єкти основних засобiв вiдображаються по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням накопичених сум амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Компанiї визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. З цiєю метою залучається професiйний оцiнщик. У подальшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду. Дооцiнка балансової вартостi, у результатi переоцiнки основних засобiв, вiдноситься на резерв з переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансове становище, крiм тiєї частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається в прибутки чи збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi. Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, та амортизацiєю, нарахованої на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiкується з резерву з переоцiнки в нерозподiлений прибуток. Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiкується в нерозподiлений прибуток. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): Комп’ютерна технiка 3-5 Офiснi меблi та обладнання 5-15 Iншi 5-15 При проведеннi технiчних оглядiв, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання. Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється. Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та коректуються в мiру необхiдностi. Iнвестицiйна нерухомiсть Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються згiдно моделi облiку по фактичним витратам за виключенням об’єктiв, якi призначенi для продажу. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): 50 – 100 рокiв. Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або виключення з даної категорiї проводиться тiльки при змiнi призначення об'єкта, що пiдтверджується: - початком використання нерухомостi як нерухомiсть, зайняту власником, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в категорiю нерухомостi, займаної власником; - початком реконструкцiї з метою продажу, при перекладi з переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi до запасiв; - завершенням перiоду, протягом якого власник займав нерухомiсть, при переведеннi з категорiї нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної нерухомостi ; або - початком операцiйної оренди за договором з iншою стороною, при переведеннi iз запасiв до iнвестицiйної нерухомостi. Якщо окремий об’єкт iнвестицiйної нерухомостi одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартiсть такого об’єкту розподiляється пропорцiйно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду Зменшення корисностi активiв На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася. На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби. Визнання фiнансових iнструментiв Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї. Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї: - фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; - позики та дебiторська заборгованiсть; - iнвестицiї, що утримуються до погашення; i - фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу. При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi, якщо це не iнвестицiї, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Компанiя стає стороною за договором, то вона розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору. Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року. Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка вимагає поставки активу в термiни, встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до прийнятих управлiнням ризикiв або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються в прибутках або збитках. Позики та дебiторська заборгованiсть Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. При первiсному визнаннi, виданi позики облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, що визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки за виданою позикою. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом термiну, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi. Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються iз залишкiв грошових коштiв i депозитiв до запиту з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше. Банкiвськi овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невiд'ємну частину управлiння грошовими коштами Компанiї, є компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв. Iнвестицiї, наявнi для продажу Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку. При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них. Iнвестицiї, що утримуються до погашення Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Будь-який продаж або перекласификацiя iнвестицiй, що утримуються до погашення у сумi, що перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификацiї всiх iнвестицiй, утримуваних до погашення, на iнвестицiї, наявнi для продажу. Це допоможе запобiгти Компанiї класифiкувати iнвестицiйнi цiннi папери у якостi таких що є в наявностi для продажу, протягом поточного та двох наступних фiнансових рокiв. Справедлива вартiсть Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець року; вона не вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту Компанiї. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам та iнших факторiв. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити вартiсть очiкуваної ф'ючерсної угоди активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими iнструментами. Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть), пов'язана з реалiзацiєю нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не враховувалася в цiй звiтностi. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї включають грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання i позики. Облiкова полiтика щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток. Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала нiяких фiнансових деривативiв, процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв. Непохiднi фiнансовi зобов'язання При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi критерiї: - вiднесення в категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них; - зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики управлiння ризиками; - фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi. Станом на 31 березня Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-якi вiдсотковi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну ставку в складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У даному разi вiдсотковi витрати включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються непогашеними. Знецiнення фiнансових активiв На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення. Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення. По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними. Фiнансовi активи, наявнi для продажу Сума збитку вiд знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу, визнається шляхом вiднесення до прибутку або збиткiв, визнаного в iншому сукупному доходi, i представленого за справедливою вартiстю в резервному капiталi. Накопичений збиток, перемiщений з iншого сукупного доходу i визнаний у прибутках i збитках, представляє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизацiї, i справжньої справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутках та збитках. Змiни резервiв пiд знецiнення, пов'язаних з тимчасовою вартiстю, вiдображаються як частина процентного доходу. Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань Фiнансовi активи Визнання фiнансового активу (або, якщо доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у разi: - закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; - збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; або - передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i якщо Компанiя або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом. У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому не передавши й не зберiгши за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi подальшої участi компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до оплати. Фiнансовi зобов'язання Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод Операцiї в iноземних валютах Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами обмiну, що переважили на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинним на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв включають короткостроковi iнвестицiї з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше, якi можуть бути конвертованi в певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi. Передоплати постачальникам Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть. Запаси Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу середньозваженої оцiнки. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. Запаси перiодично переглядаються з метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або надлишок запасiв. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а згодом вiдображається за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки. Аванси, отриманi Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки. Кредити та позики Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання всi кредити i позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у складi чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесi амортизацiї. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення настає протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат (i) Державний пенсiйний план з фiксованими внесками Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, згiдно з якою роботодавець повинен здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується заробiтна плата. Оренда Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу нарахування доходiв протягом термiну оренди. Потенцiйнi зобов'язання Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. Резерви Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування. Визнання доходiв Дохiд вiд реалiзацiї послуг з основної дiяльностi визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається на основi застосування тарифiв на послуги, затверджених керiвництвом Компанiї. Доходи вiд iнших продажiв визнаються при дотриманнi всiх наступних умов: - Всi iснуючi ризики i вигоди, що випливають з права власностi на товар, переходять вiд Компанiї до покупця; - Компанiя не зберiгає за собою управлiнськi функцiї, що випливають з права власностi, а також реальний контроль над проданими товарами; i - Витрати, якi були понесенi або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Чистi фiнансовi витрати Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки вiд дисконту фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Витрати по вiдсотках, пов'язанi з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдкладений податок. Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку. Поточний податок Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у вiдношеннi оподатковуваного прибутку чи податкових збиткiв за рiк, розрахованих на основi дiючих чи по сутi введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов’язань по сплатi податку на прибуток за минулi роки. Вiдкладений податок Вiдкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку. Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: - вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i - щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому. Вiдкладенi податковi активи визнаються по всiм оподатковуваним тимчасовим рiзницям та перенесенню на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю що вiднiмається, а також використовувати податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли: - вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i - щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдкладенi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiдкладенi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив. Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання. 4. ОСНОВНI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТI Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї визначення оцiнок та припущень, що впливають на сума активiв та зобов’язань, розкриття умовних активiв та зобов’язань станом на звiтну дату, а також суми доходiв та витрат за звiтний перiод. Визначення таких оцiнок включає суб’єктивнi фактори та залежить вiд минулого досвiду, поточних та очiкуваних економiчних умов та iншої доступної iнформацiї. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд визначених оцiнок. Найбiльш iстотними областями, що вимагають використання оцiнок та припущень керiвництва, представленi наступним чином: • термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв; • оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, що ґрунтується на переоцiнцi та зменшення їх корисностi; • резерв сумнiвних боргiв; • визнання вiдстрочених податкових активiв • виплати по пенсiйному забезпеченню працiвникiв Термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв є предметом професiйного судження, яке базується на основi досвiду використання аналогiчних активiв. Майбутнi економiчнi вигоди вiд даних активiв, виникають переважно вiд їх поточного використання пiд час надання послуг. Тим не менш, iншi фактори, такi як фiзичний та моральний знос, часто призводять до змiн розмiрiв майбутнiх економiчних вигiд, якi як очiкується будуть отриманi вiд використання даних активiв. Керiвництво перiодично оцiнює правильнiсть остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв. Ефект вiд перегляду остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображається у перiодi, коли такий перегляд мав мiсце чи в майбутнiх звiтних перiодах, якщо можливо застосувати. Вiдповiдно, це може вплинути на величину майбутнiх амортизацiйних вiдрахувань та балансову вартiсть основних засобiв. Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, що ґрунтується на переоцiнцi та зменшення їх корисностi Компанiя повинна перiодично, як це встановлено керiвництвом, здiйснювати переоцiнку своїх основних засобiв. Такi переоцiнки здiйснюються незалежними оцiнювачами iз застосуванням методiв оцiнки, встановлених Мiжнародними стандартами оцiнки, такими як: метод облiку за вартiстю, метод порiвняння (ринковий метод), дохiдний метод. Крiм того основнi засоби Компанiї аналiзуються на предмет виявлення ознак зменшення корисностi. При визначеннi ознак зменшення корисностi, активи, що не генерують незалежнi грошовi потоки, вiдносяться до вiдповiдної одиницi, що генерує грошовi потоки. Керiвництво неминуче застосовує суб’єктивне судження при вiднесеннi активiв, що не генерують незалежнi грошовi потоки, до вiдповiдних генеруючи одиниць, а також при оцiнцi термiнiв та величини вiдповiдних грошових потокiв в рамках розрахунку вартостi активу у використаннi. Резерв сумнiвних боргiв Компанiя проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних збиткiв у випадках неспроможностi дебiтора здiйснювати необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництва враховує поточнi загальноекономiчнi умови, платоспроможнiсть дебiтора та змiни умов здiйснення платежiв. Коригування суми резерву сумнiвних боргiв, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, можуть проводитись у результатi змiни економiчної чи галузевої ситуацiї або фiнансового стану окремих клiєнтiв. Визнання вiдстрочених податкових активiв Чистий вiдстрочений актив з податку на прибуток, вiдображений у звiтi про фiнансовий стан, визнається щодо доходiв i витрат, якi можуть у майбутньому зменшити оподатковуваний прибуток. Вiдкладенi податковi активи визнаються тiльки у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть реалiзацiї вiдповiдного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначеннi майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, керiвництво покладається на свої професiйнi судження i використовує оцiночнi данi, виходячи з величини оподатковуваного прибутку останнiх рокiв i очiкувань щодо оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, якi є обґрунтованими в обставинах, що склалися. 5. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Дана фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., була вперше пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Вiдповiдно, як це i зазначено в облiковiй полiтицi, Компанiя пiдготувала фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно вимогам МСФЗ, якi застосовнi до звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2012 р. або пiзнiше. При першому застосуваннi МСФЗ, у Компанiї не було необхiдностi в застосуваннi виняткiв з вимог стандартiв, якi передбаченi МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Рух нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року був наступним: Право власностi на програмне забезпечення та комп’ютернi програми Лiцензiї Всього Первiсна вартiсть на 01.01.2015р. 45948 9 45957 надiйшло - - - вибуло - - - на 31.12.2015р. 45948 9 45957 Знос на 01.01.2015р. 2293 6 2299 нараховано 1408 1 1409 вибуло 14 - 14 на 31.12.2015р. 3687 7 3694 Балансова вартiсть: на 01.01.2015 р. 43655 3 43658 на 31.12.2015 р. 42261 2 42263 Право власностi на програмне забезпечення включають технiчнi розробки, якi використовуються Компанiєю для забезпечення автоматизацiй робочих процесiв компанiй та для забезпечення органiзацiї проведеннi торгiв на фондовiй бiржi. Компанiя не проводила переоцiнку вартостi наявних в неї нематерiальних активiв у зв’язку з вiдсутнiстю активного ринку на подiбнi активи та вiдсутнiстю постiйних замовлень на продукцiю Компанiї для розрахунку майбутнiх грошових потокiв. 7. ОСНОВНI ЗАСОБИ Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року був наступним: Офiснi меблi та обладнання Iншi Всього Первiсна вартiсть на 01.01.2015 р. 8 175 183 Надiйшло 1 - 1 Вибуло - 24 24 на 31.12.2015 р. 9 151 160 Знос на 01.01.2015 р. 8 169 177 Нараховано 1 6 7 Вибуло - 33 33 на 31.12.2015 р. 9 142 151 Балансова вартiсть: на 01.01.2015 р. - 6 6 на 31.12.2015 р. - 9 9 Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi. На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю. 8. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ Станом на 31 грудня 2015 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають: 2015 2014 ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР» - 2566 ТОВ «ФОНДОВИЙ АКТИВ» - 2410 Разом - 4976 Оскiльки Компанiя володiла долями в статутному капiталi в розмiрi, що становить менше 20%, вони враховувалися за собiвартiстю придбання. 9. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ Поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2015 року становить: 2015 2014 За товари, роботи, послуги 367 433 За виданими авансами 25 806 Разом 392 1239 Поточна дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть за послуги з органiзацiї проведення торгiв, якi на звiтну дату не були оплаченi. Керiвництво Компанiї вважає, що дебiторська заборгованiсть за послуги Компанiї буде погашена шляхом отримання грошових коштiв та балансова вартiсть торгової дебiторської заборгованостi дорiвнює її справедливiй вартостi. 10. IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Станом на 31 грудня 2015 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає: 2015 2014 Надання поворотної фiнансової допомоги 1100 - Iншi 549 24 Резерв сумнiвних боргiв (24) (24) Разом 1625 - Резерв сумнiвних боргiв створився у 2014 роцi, з признанням неплатоспроможним ПАТ «Банк Форум», в якому було вiдкрито поточний рахунок Компанiї. Резерв створився на всю суму залишку у розмiрi 24045,52 грн. 11. ПОТОЧНI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ Станом на 31 грудня 2015 року поточнi фiнансовi iнвестицiї включають цiннi папери : 2015 2014 Облiгацiї Мiнiстерства фiнансiв України (ОВДП, за справедливою вартiстю) 5970 301 Разом 5970 301 12. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Станом на 31 грудня 2015 року грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних рахунках банкiв: 2015 2014 Українськi гривнi 13104 15 Долари США - - Разом 13104 15 13. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ Станом на 31 грудня 2015 року статутний капiтал Компанiї становив 50 000 000 (П’ятдесят мiльйонiв) гривень. Вiн подiляється на 5 000 000 000 (П’ять мiльярдiв) акцiй, кожна номiнальною вартiстю 0,01 грн.(одна) копiйка. Всi акцiї Компанiї простi iменнi, випущенi у бездокументарнiй формi. Держателi простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю. Дивiденди акцiонерам оголошуються та затверджуються на щорiчних загальних зборах акцiонерiв. За результатами дiяльностi за рiк, що скiнчився 31 грудня 2014 року Компанiя не оголошувала дивiденди до виплати. Структура акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня є наступною: 2015 2014 Кiлькiсть акцiй, шт. % Кiлькiсть акцiй, шт. % Акцiонери, що володiють пакетом бiльш нiж 10 % ПАТ «Бiржова група Перспектива» 4711786160 94,2357 4710785282 94,22 Всього 4711786160 94,2357 4710785282 94,22 Акцiонери, що володiють пакетом менш нiж 10 % 288213840 5,7643 289214718 5,78 Разом 5000000000 100 5000000000 100 Протягом звiтного перiоду рiшення про збiльшення статутного капiталу не приймались. 14. РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ Резервний капiтал формується згiдно законодавства України з метою забезпечення покриття збиткiв пiдприємств. Встановлений законодавством розмiр резервного капiталу становить не менше 25 % статутного капiталу. Формування резервного капiталу проводиться шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi 50 вiдсоткiв прибутку Компанiї. 15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ ПЕРСОНАЛУ Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати вiдпусток працiвникам, якi Компанiя буде сплачувати у майбутньому при наданнi вiдпусток, або у виглядi компенсацiї у разi звiльнення працiвникiв, по яким залишились невикористанi вiдпустки. Забезпечення виплат невикористаних вiдпусток на протязi 2015 року сформовано не було у зв’язку з несуттєвiстю розрахункової суми забезпечення. 16. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Станом на 31 грудня 2015 року поточнi зобов'язання включають: 2015 2014 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 38 59 Зобов'язання за розрахунками з бюджетом 52 30 Зобов’язання за розрахунками зi страхування 7 2 Зобов’язання за розрахунками з оплати працi 14 4 Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 1 Iншi 13009 - Разом 13120 96 17. ЧИСТИЙ ДОХОД (ВИРУЧКА) ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року доходи вiд основних операцiй за категорiями включають: 2015 2014 Продаж готової продукцiї (послуг) 3907 2806 Iншi доходи - - Разом 3907 2806 18. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року витрати, пов’язанi з надання послуг Компанiєю включають: 2015 2014 Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 122 57 Амортизацiя 1396 1435 Iншi 1753 768 Разом 3271 2260 19. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року адмiнiстративнi витрати включають: 2015 2014 Матерiальнi затрати 38 79 Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 335 178 Податки - - Амортизацiя 20 15 Iншi 724 233 Разом 1117 505 20. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року iншi операцiйнi прибутки та збитки (нетто) включають: 2015 2014 Iншi операцiйнi прибутки Отриманi штрафи - - Iншi операцiйнi прибутки 223 1 Всього iнших операцiйних прибуткiв 223 - Iншi операцiйнi збитки Визнанi штрафи та пенi - - Iншi операцiйнi витрати 7 102 Всього iнших операцiйних збиткiв - - Разом 216 (101) 21. IНШI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року iншi прибутки та збитки включають: 2015 2014 Iншi фiнансовi доходи 233 4 Фiнансовi витрати 7 - Iншi доходи 188 131 Iншi витрати - - Всього 414 135 22. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК Ставка оподаткування, якi застосовувалися до Компанiї протягом звiтного перiоду були наступними: З 1 сiчня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. 18% Компоненти витрат по податку на прибуток Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня, включають: 2015 2014 Поточний податок 27 29 Вiдстрочений податок - 4 Разом 27 33 Компанiєю прийнято рiшення, згiдно пп.134.1.1 п.134.1 статтi 134 ПКУ, не застосовувати у 2015 роцi коригування фiнансового результату на рiзницi, визначенi згiдно з положеннями роздiлу III ПКУ. 23. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити значний вплив на дiяльнiсть iншої сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi. Пов’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами. Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов’язаними сторонами. Пов’язаними сторонами Компанiї виступає ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якiй належить 94,2357 % акцiй Компанiї. Залишки розрахункiв по операцiям з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 року вiдсутнi. 24. ПОДАЛЬШI ПОДIЇ Чи вiдбулися будь-якi подiї пiсля звiтної дати, якi могли би вплинути на фiнансову звiтнiсть за звiтний перiод: Подiя 2016 року Вiдповiдь Компанiї Чи з’явилися новi зобов’язання, новi позики або новi гарантiї нi Чи були будь-якi активи вiдчуженi урядом або знищенi, наприклад через пожежу або повiнь нi Чи були зробленi або чи передбачаються будь-якi незвичайнi облiковi коригування нi Чи планує Компанiя продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi так 25. ЧИННИКИ ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ Чинники фiнансових ризикiв Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають позики i торгову кредиторську заборгованiсть. Вказанi фiнансовi зобов'язання призначенi, головним чином, для забезпечення фiнансування дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, наприклад: торгову дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти, якi виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi Компанiї. В процесi своєї дiяльностi Компанiя пiдлягає впливу рiзних фiнансових ризикiв. Компанiя придiляє особливу увагу непередбачуваностi фiнансових ринкiв i має на метi звести до мiнiмуму їх негативнi наслiдки для результатiв дiяльностi Компанiї. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками - визначити лiмiти ризикiв i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Метою управлiння операцiйними i юридичними ризиками є забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направлених на приведення цих ризикiв до мiнiмуму. Управлiння капiталом Компанiя розглядає позиковi засоби i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Компанiї. Полiтика Компанiї по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Фактiв вiдчуження активiвв обсязi, що перевищує встановлений у статуi вiдсутнi.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Оцiнки не було.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Пов’язаними сторонами Компанiї виступає ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якiй належить 94,2357% акцiй Компанiї. Залишки розрахункiв по операцiям з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня вiдсутнi.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

Рекомендацiй (вимог) щодо аудиторсього висновку з боку органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не було.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Перевiрку фiнансової звiтностi за 2015р. проводить Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «ФIНЕКС-АУДИТ», код ЄДРПОУ 32237449, мiсцезнаходження м. Харкiв, вул. Чайковського, буд 5/7/9, к.2

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

13 рокiв

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

До ТОВ АФ "ФIНЕКС-АУДИТ" звернулися вперше.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Iншi аудиторськi послуги не надавались.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Випадки конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора вiдсутнi.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

за 2008р. - Аудиторська фiрма "Респект Днiпро" за 2009р. - ТОВ АФ "АФК-ЦЕНТР" за 2010р. - ТОВ "АФ"Концепт Аудит" за 2011р.- ТОВ АФ "АленАудит" за 2012р. - ТОВ АФ "АленАудит" за 2013р. - ТОВ АФ "АленАудит" за 2014р. - ТОВ АФ "АленАудит" за 2015р. - ТОВ АФ "ФIНЕКС-АУДИТ"

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України протягом року не застосовувались. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiннасових послуг не було.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Всi спори i розбiжностi, що виникають мiж фiнансовою установою та споживачами фiнансових послуг вирiшуються шляхом переговорiв мiж сторонами. Пiд час надання iнформацiї клiєнтам ПАТ "ФБ "Перспектива" дотримується виог законодавтсва про захист прав споживачiв. У випадку недосягнення згоди мiж фiнансовою установою та споживачем фiнансових послуг шляхом переговорiв, вiн вирушується у судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору, вiдповiдно до чинного законодавтсва в Українi.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Уповноваженою особою розглядати скарги є директор Товариства Шишков Станiслав Євгенiйович.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Скарги стосовно надання ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" фiнансових послуг протягом звiтного року не надходили.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Станом на 31.12.2015р. справ в з вiдкритим судовим провадженням стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою, стороною яких є емiтент не має.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

за ЄДРПОУ

33718227

Територія

 

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

66.11

Середня кількість працівників

16

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9-А

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

43658

42263

144

первісна вартість

1001

45957

45957

296

накопичена амортизація

1002

2299

3694

152

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

6

9

23

первісна вартість

1011

183

160

159

знос

1012

177

151

136

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


49644

інші фінансові інвестиції

1035

4976

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

15

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

48640

42272

49826

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2

3

2

Виробничі запаси

1101

2

3

2

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

433

367

296

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


806


25


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

1625

4

Поточні фінансові інвестиції

1160

301

5970

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

15

13104

19

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

15

13104

19

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

2

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

1557

21094

321

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

50197

63366

50011

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

50000

50000

50000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

30

51

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

71

195

11

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

50101

50246

50011

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

131

за товари, роботи, послуги

1615

59

38

0

за розрахунками з бюджетом